ไทยติดโผ ‘ขยะพลาสติก’ ตกค้างอันดับ 6 ของโลก

ขยะพลาสติก เป็นเรื่องที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญและยกเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประเทศไทยมีขยะมากถึง 27 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติกมากถึง 2 ล้านตัน ส่งผลทำให้การจัดอันดับล่าสุด ไทยติดโผประเทศที่มีขยะพลาสติกสะสมมากเป็นอันดับ 6 ของโลก รัฐบาลจึงหยิบยกปัญหาขยะพลาสติกเป็นวาระเเห่งชาติ ภายใต้โรดเเมปที่มีทั้งเเผนระยะสั้นระยะยาว เเต่จะสำเร็จหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ เป็นเรื่องที่คนไทยทุกภาคส่วนต้องตื่นตัวเเละขับเคลื่อนนโยบายนี้ไปพร้อมๆ กัน ผลิตโดย: สถาพร ด่านขุนทด โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 17 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

15/07/2019

สส.ปลุกจิตสำนึกโรงเรียน-ชุมชนลดขยะต้นทาง ต้นแบบขับเคลื่อนพฤติกรรมเลิกใช้ ‘พลาสติก’

อธิบดีกรมสส.ปลุกจิตสำนึกโรงเรียน-ชุมชน ต้นแบบขับเคลื่อนโครงการขยะเหลือศูนย์ หยุดปัญหาพลาสติกครองโลก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกใช้-นำกลับมาใช้ใหม่ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 ตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันคนไทยผลิตขยะออกมา 27.82 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 76,200 ตันต่อวัน โดยอัตราการผลิตขยะต่อคน 1.17 กก.ต่อวัน ซึ่งจะถูกส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องเพียง 10.88 ล้านตัน หรือ 39% ส่วนที่เหลือนำไปกำจัดไม่ถูกต้อง 7.36 ล้านตัน หรือ 27% ทั้งนี้ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน มีการนำกลับมาใช้ใหม่ 8.51 ล้านตัน หรือ 31% ซึ่งในบางพื้นที่ที่มีการจัดการขยะไม่เหมาะสมจะกลายเป็นปัญหามลภาวะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแพร่สารพิษที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงลดประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งเป็นอีกสาเหตุของน้ำท่วม นายรัชฎา กล่าวว่า ปัญหาขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากสภาพพื้นที่ในหลายๆ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

25/06/2019

2 ปีนโยบาย ‘PPP Plastic’ ลดขยะพลาสติกสำเร็จ เอกชนหนุนก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

นับเป็นปีที่ 2 ของโครงการ “PPP Plastic” ที่เป็นความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก เป็นกลไกทำงานสำคัญในการจัดทำแผนแม่บท (โรดแมป) กรอบและแนวทางการจัดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นนโยบายสำคัญ 4 ด้าน อาทิ การคัดแยกและจัดเก็บขยะอย่างมีประสิทธิ การสร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และโมเดลทางธุรกิจในการนำขยะกลับเข้าสู่ระบบหรือกลับมาใช้ใหม่ การสื่อสารและการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และการมุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการขยะพลาสติกและการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก เปิดเผยถึงผลสำเร็จในการทำงาน 3 ประสาน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม ว่าได้ร่วมมือกันทำงานขับเคลื่อนมาโดยตลอดในการช่วยกันลดการใช้ขยะพลาสติก เพื่อให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศอันดับ 6 ของโลกที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้รับความสนใจและสำคัญระดับโลก เนื่องจากประเทศไทยใช้พลาสติก 2 ล้านตันต่อปี แต่บริหารจัดการได้เพียง 5 แสนตันต่อปีเท่านั้น เขาระบุว่า ที่ผ่านมาเกิดคำถามว่าขยะพลาสติกอีก 1.5 ล้านตันหายไปไหน ดังนั้นจึงเห็นขยะพลาสติกตกค้าง อาทิ ขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งเกลื่อนในทะเล หรือขยะพลาสติกที่ถูกฝังกลบโดยไม่ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะพลาสติกในทะเลที่กลายเป็นไมโครพลาสติก […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

24/06/2019

ขยะพลาสติกในมหาสมุทรอาจมากกว่าปลา

เนื่องใน World Ocean Day 2019 ปัญหาขยะพลาสติกได้ตอกย้ำว่า “ทะเลกำลังวิกฤต” โดยพลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล และได้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม มีขยะถูกทิ้งสู่มหาสมุทรปีละกว่า 8 ล้านตัน หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป ภายในปี 2593 ปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทรอาจมากกว่าปลา เพราะมีการคาดการณ์ด้วยว่าภายในปี ค.ศ.2050 จะมีการผลิตพลาสติกเพิ่มอีกเป็น 4 เท่า สำหรับประเทศไทยสร้างขยะ 27 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติก 2 ล้านตัน คนไทยแต่ละคนสร้างขยะ 1.1 กิโลกรัมต่อวัน เป็นถุงพลาสติก 8-10 ใบต่อวัน ปัจจุบันไทยผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว 45,000 ล้านใบ ดังนั้นไทยจึงกำหนดโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก ปี 2561-2573 เพื่อเป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ อาทิ ภายในปี 2562 เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเลิกใช้พลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบางใช้ครั้งเดียว และหลอดพลาสติกภายในปี 2565

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

08/06/2019

เทสโก้ โลตัส เตรียมเลิกใช้บรรจุภัณฑ์โฟม 100% 1 ก.ค.นี้หายทุกชนิด-ทุกสาขา มุ่งสร้างระบบปิด

เทสโก้ โลตัส เดินหน้ายกระดับนโยบายสิ่งแวดล้อม ประกาศเลิกโฟม 100% ตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้ พร้อมมุ่งลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวอื่นๆ จับมือเอสซีจีขยายผล เทสโก้ โลตัส ประกาศยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่ทำจากโฟมทุกชนิดในทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป พร้อมเตรียมเปิดตัวโครงการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.นี้ โดยมุ่งสู่การสร้างระบบปิดของบรรจุภัณฑ์ (closed loop packaging system) และการลดขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียว (single-use packaging) สำหรับโครงการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ อาทิ การเปลี่ยนใช้ถาดเธอร์โมฟอร์ม (Thermoform) ที่ขึ้นรูปจากวัสดุรีไซเคิลได้ 100% แทนถาดพลาสติกและฟิล์มแบบเก่าในสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ตัดแต่งและผลไม้พร้อมทาน ซึ่งถาดดังกล่าวจะช่วยลดพลาสติกลงได้ปีละกว่า 400 ตัน เมื่อเทียบกับถาดแบบเดิม อีกทั้งมีความสะอาดถูกสุขอนามัย และช่วยคงความสดของสินค้า เป็นการช่วยลดขยะจากอาหารอีกทางหนึ่ง ขณะเดียวกันได้มีนโยบาย Bring Your Own Containers ให้ลูกค้านำภาชนะมาใส่อาหารแทนการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว โดยได้ขยายไปสู่สลัดบาร์และแผนกเบเกอรี่ในสาขาใหญ่ทุกสาขา ส่วนในสาขาเอ็กซ์เพรสและศูนย์อาหาร ลูกค้าสามารถนำแก้วน้ำส่วนตัวมาใส่น้ำอัดลม ชา […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

31/05/2019

วิกฤตปัญหาขยะ…วิกฤตมหาสมุทร

ในปี 2561 มีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 27.8 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64% เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ในแง่การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้น เพราะขยะได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน (34%) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 13% ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์ ขยะมูลฝอยชุมชนอีก 10.88 ล้านตัน (39%) ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.36 ล้านตัน (27%) แนวโน้มการจัดการขยะที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) บนแนวคิด 3R – ประชารัฐ มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง โดยการมีส่วนรวมของภาครัฐและประชาชน อย่างไรก็ตาม ในระดับท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ยังไม่มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ขณะที่ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 4.85 ล้านตัน (17%) ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด) […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

14/05/2019

ลอนดอนมาราธอน ปิ๊งไอเดียแจก ‘แคปซูลน้ำ’ ทำจากสาหร่าย หวังลดปริมาณขยะพลาสติก

หากกล่าวถึงงานวิ่งมาราธอนทั่วไป ภาพที่เรามักจะได้เห็นหลังจากที่การแข่งขันสิ้นสุดลงคือทะเลขยะพลาสติกที่มีจำนวนมหาศาล ทั้งแก้วและขวดน้ำพลาสติก แต่ภาพดังกล่าวไม่ได้ปรากฎขึ้นในงาน London Marathon 2019 ที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา ในงาน London Marathon ปีนี้ แทนที่ผู้ร่วมวิ่งกว่า 41,000 คนจะได้รับน้ำดื่มที่บรรจุอยู่ในขวด หรือแก้วพลาสติกจากทุกสถานีดื่มน้ำเหมือนเช่นเคย ในบางสถานีพวกเขากลับได้รับน้ำดื่มที่บรรจุในถุงทรงลูกบอลที่ผลิตมาจากสาหร่ายแทน เจ้าลูกบอลสาหร่ายที่มีน้ำอยู่ภายในนี้รู้จักกันในชื่อ Ooho พวกมันถูกคิดค้นขึ้นโดยบริษัทสตาร์ตอัพในอังกฤษชื่อ Skipping Rocks Lab โดยการนำก้อนสาหร่ายมาผลิตเนื้อเยื่อที่เอามาทำเป็นถุง ซึ่งถุงที่ว่านี้สามารถบรรจุของเหลวได้หลายชนิดทั้งน้ำดื่มและเกลือแร่สำหรับนักกีฬา ขณะที่พวกมันยังถูกออกแบบให้ย่อยสลายได้เองภายใน 6 สัปดาห์หากทิ้งไว้เฉยๆ สาเหตุที่ Ooho ถูกนำมาใช้ในงาน London Marathon เนื่องจากผู้จัดงานต้องการทำให้งานปีนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น น้ำดื่มและเครื่องดื่มที่ให้พลังงานทั้งหมดถูกแจกจ่ายในบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ที่จุดเติมน้ำดื่มเพื่อลดขยะจากขวดพลาสติก โดยตั้งเป้าลดจำนวนขยะจากขวดน้ำพลาสติกจาก 920,000 ใบในปีก่อนหน้าให้เหลือ 704,000 ขวดในปีนี้ นอกจากการนำแคปซูลหยดน้ำมาใช้แล้วทีมผู้จัดงานยังมีมาตรการอื่นๆ เพื่อลดขยะพลาสติกอีก เช่น ปรับลดจำนวนสถานีน้ำดื่มจาก 26 เป็น 19 จุด ทดลองใช้เข็มขัดห้อยกระบอกน้ำที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลสำหรับนักวิ่งให้พกน้ำดื่มได้ระหว่างวิ่ง “เราต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงและการทดลองต่างๆ ในปีนี้จะทำให้เราก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นงานวิ่งมาราธอนที่ปราศจากขยะโดยสิ้นเชิงได้ในอนาคต” ฮิวจ์ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

30/04/2019

ทส.หาวิธีรณรงค์กลุ่ม ‘ผู้หญิง’ ช่วยลดพลาสติก พบสัดส่วนใช้สูงกว่าชาย-กุมบทบาทการจับจ่าย

รมว.ทส.เผยผลสำรวจการใช้พลาสติก พบสัดส่วนเพศหญิงใช้สูงกว่าเพศชาย เหตุรับหน้าที่แม่บ้าน-กุมการจับจ่าย มุ่งหารือสร้างวิธีรณรงค์ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยภายหลังการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562 ตอนหนึ่งว่า ในการประชุมได้มีการหารือถึงการดำเนินตามเป้าหมายลดการใช้พลาสติก ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ การช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีการใช้พลาสติกน้อยลง จากผลสำรวจการใช้พลาสติกระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ที่พบว่าผู้หญิงมีการใช้พลาสติกมากกว่า เนื่องจากการทำหน้าที่แม่บ้านที่ต้องซื้อของ ดังนั้นผู้หญิงจึงมีส่วนสำคัญในการลดถุงพลาสติกมากกว่า พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า อีกหนึ่งหัวข้อที่ได้ประชุมหารือกันนั้น คือการให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมรณรงค์เรื่องของการใช้นวัตกรรมเข้ามา เป็นตัวช่วยให้มีการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกเร็วขึ้น เช่น การมีวัสดุเข้ามาทดแทนถุงหูหิ้ว หรือโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีเข้ามามากขึ้นและราคาเริ่มถูกลง จึงจำเป็นต้องมีการกำชับให้ลดราคามากขึ้น เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้วัสดุทดแทนมากขึ้น ขณะเดียวกัน ในการประชุมยังได้มีการประเมินตัวชี้วัดการลดการใช้ถุงพลาสติกของข้าราชการประจำปี เพื่อส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลตัวเลขจากทุกจังหวัดในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกชนิดหูหิ้วได้ประมาณ 933 ล้านใบ คิดเป็นกว่า 2,000 ตัน ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยพบว่าร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อจำนวนมาก รวมถึงโรงพยาบาลทุกแห่งได้มีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในการซื้อของและจ่ายยา พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนของโฟมพบว่าสามารถลดลงไปได้กว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าในอนาคตผู้ผลิตโฟมจะมีจำนวนลดลงตามไปด้วย […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

29/04/2019

จุฬาฯ ใช้แก้วใหม่ลดขยะพลาสติกลงได้ 13 ตัน ต่อยอดเพาะชำกล้าไม้-จ่อเปลี่ยนหลอดปลายปี

เผยผล Chula Zero Waste เปลี่ยนใช้แก้วไบโอพีบีเอสครบ 17 โรงอาหารทั่วมหาวิทยาลัย ลดขยะพลาสติกได้ 12.9 ตัน ต่อยอดนำไปใช้เพาะชำกล้าไม้ เตรียมเปลี่ยนหลอดปลายปี นายวรุณ วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ Chula Zero Waste ว่าภายหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนใช้แก้วกระดาษไบโอพีบีเอส (BioPBS) หรือ Zero Waste Cup แทนแก้วพลาสติก ครบทั้ง 17 โรงอาหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา (กรกฎาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562) พบอัตราการใช้เฉลี่ยถึงเดือนละ 148,900 ใบ และมีการใช้ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเทียบเท่าการลดขยะพลาสติกไปได้ถึง 12.9 ตัน นายวรุณ กล่าวว่า สำหรับจุดเริ่มต้นของการนำแก้วไบโอพีบีเอสมาใช้ในโรงอาหารทั้ง 17 แห่งของมหาวิทยาลัยนั้น เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

24/04/2019

เผยยอดลด ‘ถุงพลาสติก’ ทั่วปท.แตะพันล้านใบ ทส.เดินหน้าโรดแมปเลิกใช้จริงจังภายในปี ’65

ทส.จับมือห้างร้านงดให้บริการ ‘ถุงพลาสติก’ เนื่องในวันคุ้มครองโลก เผยยอดล่าสุดลดปริมาณการใช้ในตลาดสด-ห้างสรรพสินค้า-ร้านสะดวกซื้อ ได้แล้วกว่า 933 ล้านใบ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยในกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562 ตอนหนึ่งว่า กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยหลีกเลี่ยงการใช้โฟมในการจับจ่ายสินค้าในตลาดสด ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ล่าสุดสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด และในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ได้ประมาณ 933 ล้านใบ หรือประมาณ 2,686 ตัน สำหรับวันคุ้มครองโลกประจำปีนี้ ได้เข้าสู่ปีที่ 50 ของการรณรงค์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ โดยปีนี้เครือข่ายวันคุ้มครองโลก (Earth Day Network) ได้ประกาศแนวคิด “Protect Our Species” เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอัตราการเร่งการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ สาเหตุของการสูญพันธุ์ และผลกระทบที่ตามมา ซึ่งกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต คือปัญหาขยะพลาสติกและขยะทะเลที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ทั้งนี้ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

23/04/2019
1 2 3 12