พลิกวิธีการ ‘ปลูกข้าว’ ช่วยลดโลกร้อน-เพิ่มรายได้เกษตรกร ผ่านโครงการ ‘ไทย ไรซ์ นามา’

ภาคการเกษตร ถือเป็นหนึ่งในภาคส่วนสำคัญที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะเดียวกัน “นาข้าว” ก็เป็นแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในภาคการเกษตร โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งสามารถทำให้โลกร้อนได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 25 เท่า ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ “ไทย ไรซ์ นามา” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนระบบการทำนาในปัจจุบันไปสู่ระบบการทำนาแบบยั่งยืน ภายใต้โครงการนี้ จะผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรจำนวน 100,000 ครัวเรือนในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคกลางได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.8 ล้านไร่ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2566 โครงการดังกล่าวคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีที่นำมาใช้ จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 1.73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า ภายใต้เทคนิคปลูกข้าวลดโลกร้อน 4 กระบวนการสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย 1. เทคโนโลยีการปรับระดับพื้นที่นาด้วยระบบแสงเลเซอร์ (Laser Land Levelling) เป็นการปรับพื้นที่นาให้เรียบเสมอกัน ซึ่งจะทำให้การใช้ทรัพยากรน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

08/07/2019

ก.เกษตรฯนำร่อง 6 จว.ปลูก ‘ข้าว’ ลดโลกร้อน จับมือเยอรมนี-ปรับวิธีทำนาไทยปล่อยก๊าซฯต่ำ

กระทรวงเกษตรฯจับมือ GIZ เปิดโครงการ Thai Rice NAMA ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว-ลดโลกร้อน หวังเปิดตลาดข้าวรักษ์โลก-เพิ่มมูลค่าข้าวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือโครงการ Thai Rice NAMA ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 14.9 ล้านยูโร หรือราว 600 ล้านบาท จากรัฐบาลประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก และสหภาพยุโรป ผ่านโครงการ NAMA Facility สำหรับโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการทำนาในปัจจุบันไปสู่ระบบการทำนาแบบยั่งยืน ให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ 5 ปี (ปี 2561-2566) โดยพัฒนาการผลิตข้าวของเกษตรกรจำนวน 1 แสนครัวเรือน ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.8 […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

28/05/2019

ผลิต’ข้าวหอมมะลิยั่งยืน’ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับชีวิตเกษตรกร-ลดโลกร้อน

ภาครัฐ-เอกชน 4 ประเทศ ผนึกกำลังพัฒนาระบบการผลิต “ข้าวหอมมะลิยั่งยืน” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกรมการข้าว ร่วมกับ บริษัท Mars Food จากประเทศอังกฤษ และบริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด (Ebro Foods) จากประเทศสเปน เปิดตัว “โครงการข้าวหอมมะลิยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าว จำนวน 1,200 ราย จาก 12 ศูนย์ข้าวชุมชน จ.ร้อยเอ็ด ในการผลิตข้าวหอมมะลิยั่งยืนจำนวน 3,500 ตัน ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะดำเนินงานเป็นระยะเวลา 2.5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2563 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ข้าวหอมมะลิได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าวรสชาติดีที่สุดในโลก และไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกข้าวลำดับต้นๆ ของโลก อย่างไรก็ตามเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตข้าว ยังคงเป็นผู้ที่มีรายได้ต่ำที่สุดในภาคการเกษตร โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาด้านต้นทุนการผลิตสูง และราคาข้าวที่ผันผวน ดังนั้นกรมการข้าวจึงเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพข้าวที่ยั่งยืน ทั้งนี้ กรมการข้าวมีบทบาทหน้าที่หลักในการวางแผน […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

19/07/2018

ในน้ำมีปลา … ในนามี ‘สารอาหาร’ โหรงเหรง

“ข้าว” ธัญญาหารของชาวเอเชียตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน กำลังเผชิญวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เมื่องานวิจัยระดับนานาชาติเปิดเผยว่า โลกร้อนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณค่าสารอาหารในข้าวลดลง และส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือทารกในครรภ์ที่อาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย หากไม่เร่งแก้ไขโดยเร็วหรือพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ ประชากรโลกที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักอาจมีแนวโน้มตกอยู่ในความเสี่ยงด้านโภชนาการเพิ่มมากขึ้น ผลการศึกษาดังกล่าวตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ Science Advances เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 โดยระบุว่า สภาวะโลกร้อนในปัจจุบันมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ “เมื่อต้นข้าวได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มาสังเคราะห์แสงในปริมาณที่มากเกินไป จะส่งผลให้ปริมาณสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการลดลง ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน ธาตุเหล็ก สังกาสี และวิตามินต่างๆ เช่น บี1 บี2 บี5 บี9 ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย” งานวิจัย ระบุ ทีมวิจัยจากนานาประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลีย ได้ทำการทดลองเมื่อปี 2010-2014 โดยนำข้าว 18 สายพันธุ์ มาปลูกในประเทศจีนและญี่ปุ่น พร้อมติดเครื่องปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระดับเข้มข้น เหนือยอดบนสุดของต้นข้าว 30 เซนติเมตร เพื่อตรวจสอบว่าต้นข้าวจะดึงก๊าซดังกล่าวมาสังเคราะห์แสงมากน้อยเพียงใด โดยค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาระหว่างการทดลองอยู่ที่ 568-590 ส่วนในล้านส่วน (ppm) […]

Avatar

ชลิตา สุนันทาภรณ์

07/06/2018