ไทยพร้อมมี ‘พ.ร.บ.โลกร้อน’ ผุดปลายปี ’63 บังคับใช้เป็นประเทศต้นๆ

ย้อนกลับไปราว 4 ปีที่แล้ว ประเทศไทยได้จัดส่ง “การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด” หรือ “NDC” ที่กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ไปยังสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) โดยระบุไว้ว่าภายในปี 2573 ประเทศไทยจะลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% จากกรณีปกติ หรือเพิ่มเป็น 25% หากได้รับการสนับสนุนระหว่างประเทศ แม้ตามเป้าหมายแล้วจะยังคงเหลือเวลาอีกนับทศวรรษ แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็เริ่มที่จะโล่งใจได้มากขึ้น เมื่อตัวเลขข้อมูลล่าสุดจากผลการลดก๊าซเรือนกระจกในปี 2560 พบว่าประเทศไทยสามารถลดไปได้แล้วราว 13-14% ซึ่งก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ที่ลดได้ราว 12% และด้วยอัตรานี้จะทำให้ในปี 2573 ไทยจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 28.2% ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่าหนึ่งในสาเหตุที่ตัวเลขของการลดก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ เป็นเพราะศักยภาพของแต่ละภาคส่วนที่สามารถทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ จนทำให้ภาระของการเดินหน้าตามเป้าหมาย NDC นั้นดูจะไม่ลำบากมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) หรือแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ต่างมีการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลในสัดส่วนที่สูงกว่าคาดการณ์ไว้ครั้งแรก ช่วยยกระดับตัวเลขก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จาก 111 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็น 157 ล้านตันฯ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

24/06/2019

ประกาศราชกิจจาฯปลดล็อค ‘ไม้หวงห้าม’ แล้ว ปลูกที่ดินกรรมสิทธิ์-ตัดขายได้ นิรโทษคดีเก่า

ประกาศราชกิจจาฯ อนุญาตประชาชน-เอกชน “ปลูก-ตัดไม้หวงห้าม” ในที่ดินกรรมสิทธิ์และครอบครองได้แล้ว จำนวนรวม 158 ชนิด ดันที่ดินรกร้าง 96 ล้านไร่ถูกใช้ประโยชน์มากขึ้น เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2562 มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกไม้หวงห้ามตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 สำหรับ พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562 มีทั้งหมด 11 มาตรา โดยสาระสำคัญอยู่ที่มาตรา 7 ระบุว่า ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใดให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา สำหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม อย่างไรก็ตาม เนื้อความตามมาตรา 7 ดังกล่าวระบุไว้ในมาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 (เดิม) แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ลงวันที่ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

17/04/2019

กฎหมายอุทยานฯ ฉบับใหม่เน้นรักษาระบบนิเวศ เพิ่มโทษบุกรุก-อนุญาตชุมชนดั้งเดิมหาของป่า

ผอ.สำนักอุทยานฯ แจงสาระสำคัญกฎหมายอุทยานฯ ฉบับใหม่ เน้นคนอยู่กับป่าแบบไม่กระทบระบบนิเวศ เอาผิดคนบุกรุกป่าเพิ่มเติม ยังเปิดทางคนในชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่สามารถเก็บหาของป่าได้ นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. … ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และเตรียมประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย มี 4 ประการ คือ 1.มีการกำหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการอุทยานตามที่คณะกรรมการอทุยานฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อให้การจัดทำแผนการบริหารจัดการและการกำหนดเขตการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพในการคุ้มครอง บำรุง ดูแลรักษา และการสะท้อนถึงสภาพปัญหาการดำรงชีพตามวิถีชุมชนและวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อยู่โดยรอบอุทยานฯ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อลักษณะพื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติหรือเป็นพื้นที่เปราะบางของระบบนิเวศและรักษาสภาพความเป็นอุทยานแห่งชาติ 2.ปรับบทกำหนดโทษให้สูงขึ้น เนื่องจากตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มีบทกำหนดโทษที่ไม่สูงมาก ทำให้ไม่อาจข่มขู่ยับยั้งผู้กระทำผิดได้ อีกทั้งในปัจจุบันมีการบุกรุกทำลายพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงมีการปรับบทกำหนดโทษให้สูงขึ้นโดยเทียบเคียงกับ พ.ร.บ.ในลักษณะเดียวกันที่มีโทษสูง ได้แก่ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 3.แก้ไขปัญหาคนอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กำหนดบทบัญญัติที่กำหนดขึ้นเพื่อบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาให้แก่บุคคลที่ได้อยู่อาศัยหรือทำกินในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเดิม (ภายใต้กรอบมติคณะรัฐมนตรี […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

18/03/2019

เสนอพรรคการเมืองร่วมดัน กม.อากาศสะอาด ผลักสู่นโยบายเร่งด่วน-แก้ปัญหามลพิษจริงจัง

กลุ่มไทยพร้อม-เครือข่าย ร่วมผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด “Clean Air Act” เตรียมเสนอพรรคการเมืองเป็นนโยบายเร่งด่วน กลุ่มไทยพร้อม (ThaiPrompt) ร่วมกับเครือข่าย จัดเวทีเสวนา “อากาศสะอาดเป็นของมนุษยชาติ” เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2562 เพื่อผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด หรือ Clean Air Act ในประเทศไทย สืบเนื่องจากวิกฤตฝุ่น PM2.5 ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และหลายพื้นที่ทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมา โดยทางกลุ่มยังเตรียมที่จะยื่นหนังสือถึงพรรคการเมืองต่างๆ ให้ผลักดันกฎหมายนี้เป็นนโยบายเร่งด่วน ในวันที่ 8 มี.ค.นี้ พร้อมการรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ change.org อิริก แอนเดอร์สัน เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า กฎหมายอากาศสะอาดในสหรัฐอเมริกาที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ.1970 ให้อำนาจทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐต่างๆ ออกกฎเกณฑ์จำกัดการปล่อยก๊าซต่างๆ ทั้งกับโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะ นอกจากนี้ยังมีสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (EPA) ทำหน้าที่ออกระเบียบและให้ความช่วยเหลือรัฐต่างๆ ในการวางแผน ทบทวนแผน และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งมีการกำหนดมาตรฐานของสารพิษในอากาศ “หากพบผู้ละเมิด EPA จะออกคำเตือน ออกคำสั่งให้แก้ไข […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

27/02/2019

ชี้ ‘กม.อากาศสะอาด’ อาจยังไม่จำเป็นใช้แก้ฝุ่น พรบ.สิ่งแวดล้อมครอบคลุมพอ-ควรเน้นยูโร 5

นักวิชาการกก.คพ.ระบุ กฎหมายอากาศสะอาดอาจไม่จำเป็นแก้ปัญหา PM2.5 ชี้พรบ.สิ่งแวดล้อมครอบคลุมเพียงพอ ควรเน้นใช้น้ำมันยูโร 5 แก้ปัญหาด้านราคา นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เปิดเผยในเวทีเสวนา “แนวทางและมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทย” จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 ตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันมีกลุ่มนักวิชาการกำลังขับเคลื่อนให้มีกฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) ซึ่งถือเป็นเรื่องดี แต่ขณะนี้ประเทศไทยมี พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ที่ครอบคลุมเรื่องมลพิษทางอากาศเอาไว้แล้ว และที่ผ่านมาคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ล้วนมาจากการทำงานภายใต้กลไกของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ นายสุพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับในอนาคตหนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดปัญหามลพิษในอากาศ คือการยกระดับพลังงานเชื้อเพลิงเป็นมาตรฐานยูโร 5 ซึ่งการนำรถยนต์ยูโร 5 เข้ามาใช้ใน กทม.จะช่วยลดมลพิษบนท้องถนนลงได้ แต่มาตรการเช่นนี้ไม่สามารถทำได้ทันท่วงที เนื่องจากตัวน้ำมันมาตรฐานยูโร 5 มีราคาสูง และขายแพงกว่าน้ำมันมาตรฐานธรรมดา 3 บาทต่อลิตร ดังนั้นในปีหน้าอาจมีการนำรถยนต์ยูโร 5 เข้ามาใช้ในพื้นที่เขตวิกฤติก่อน 3-4 แสนคัน จากนั้นจึงจะทยอยนำเข้ามาเรื่อยๆ โดยระหว่างนั้นอาจใช้มาตรการอื่นๆ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

20/02/2019

สนช.ไฟเขียวร่าง ‘พ.ร.บ.ป่าชุมชน’ ดึงคนร่วมรัฐ หวังช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ – แนวกันชนลดการบุกรุก

สนช.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ลุยจัดตั้งป่าชุมชน 21,850 แห่งทั่วประเทศ เชื่อเป็นบัพเฟอร์โซนลดการบุกรุกป่า นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.… เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2562 ได้ลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.… ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามผลักดันมากว่า 27 ปี เพื่อให้มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และดูแลป่าชุมชนใกล้หมู่บ้าน สำหรับร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน มีจำนวน 8 หมวด 104 มาตรา มีการกำหนดนิยาม “ป่าชุมชน” หมายความว่า ป่านอกเขตอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐ นอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุง รักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ให้มีการจัดตั้งสมาชิกป่าชุมชน และเครือข่ายป่าชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการรวมตัวกันของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

18/02/2019

นักวิชาการแนะออก ‘กฎหมายอากาศสะอาด’ แก้โครงสร้าง-จัดตั้งสำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้เชี่ยวชาญระบุปัญหาฝุ่น PM2.5 ต้องแก้ที่กฎหมาย เสนอเพิ่ม “กฎหมายอากาศสะอาด-สำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” กุญแจสู่การขจัดมลพิษ-แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไทย ศ.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดเผยในเวทีเสวนา “ฝุ่น PM2.5 มีอะไร ไทยพร้อมล้อมวงครั้งที่ 3” จัดโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยควรต้องมีกฎหมายอากาศสะอาด (Clean Air Act) และการจัดตั้งสำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพราะตราบใดที่ยังไม่มีกฎหมายและหน่วยงานขึ้นมากำกับดูแล ปัญหาฝุ่น PM2.5 ก็จะถูกยกขึ้นมาพูดถึงในทุกปี ศ.ศิวัช กล่าวว่า แนวทางการป้องกันฝุ่น PM2.5 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการฉีดน้ำหรือใช้เครื่องฟอกอากาศ ล้วนเป็นการกระทำที่ปลายเหตุ ซึ่งหากมองในอีกมุมหนึ่งปัญหามลพิษฝุ่น PM2.5 จะถือเป็นนิมิตรหมายสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศ ที่ไม่ใช่แค่เรื่องฝุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาในเชิงโครงสร้าง ไม่มีหน่วยงานใดอยากออกมายอมรับว่า ปัญหามลพิษฝุ่นเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง เพราะแต่ละภาคส่วนต่างใช้กฎหมายกำกับดูแลกันคนละตัว “ปัญหาคือกรมควบคุมมลพิษถูกจี้ แต่ถามว่าไปปิดโรงงานได้ไหม เขาก็บอกว่าไม่ได้อำนาจมันอยู่ที่กรมโรงงาน ไปสั่งให้ชาวบ้านหยุดเผาได้ไหม ไม่ได้ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

18/02/2019

ทส.แก้กฎหมาย 5 ฉบับ ปรับทิศทางงานป่าไม้ เปิดทางคนอยู่กับป่า-ตัดไม้หวงห้ามพื้นที่ตนเอง

รมว.ทส.เผยทิศทางปฏิรูปงานป่าไม้ แก้กฎหมาย 5 ฉบับ ลดความขัดแย้งที่ดิน-อนุญาตคนอยู่กับป่า-ตัดไม้หวงห้ามพื้นที่ตัวเองได้ คาดทยอยบังคับใช้หลัง ก.พ. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2562 ตอนหนึ่งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้กฎหมาย 5 ฉบับ เพื่อกำหนดบทบาทและทิศทางงานป่าไม้ต่อไปในอนาคต สำหรับกฎหมายทั้ง 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1. นโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในการกำหนดอำนาจหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐทุกประเภทหากเกิดความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับรัฐ หรือรัฐกับประชาชน รวมถึงอำนาจในการกำหนดมาตรการเยียวยาประชาชน 2. กฎหมายอุทยานแห่งชาติ ซึ่งแต่เดิมไม่อนุญาตให้คนอาศัยอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ โดยกฎหมายฉบับใหม่จะแก้ไขปัญหาชุมชนที่อยู่อาศัยมาก่อนให้อาศัยอยู่ได้ แต่จะไม่ยินยอมในกรณีของผู้อาศัยรายใหม่ 3. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จะมีการเพิ่มบทลงโทษ และเพิ่มการควบคุมเรื่องของสัตว์ป่ามากขึ้น 4. พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 เรื่องการยกเลิกไม้หวงห้าม ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของประชาชน ให้การปลูกไม้หวงห้ามในพื้นที่ตนเองสามารถตัดขายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ จากแต่เดิมที่ต้องขออนุญาตก่อน 5. พ.ร.บ.ป่าชุมชน โดยกฎหมายทั้ง 5 […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

11/01/2019

วาฬ-เต่าใกล้สูญพันธุ์ อดขึ้นทะเบียน ‘สัตว์สงวน’ นักอนุรักษ์โอดไร้ความหวังหลังผลักดันกว่า 2 ปี

นักอนุรักษ์เผยสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด ไม่ผ่านกฤษฎีกา-อดขึ้นบัญชีสัตว์ป่าสงวน เหตุกรมประมงโต้แย้ง-ห่วงใยผู้ครอบครอง นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2561 ได้มีการแจ้งวาระเพื่อทราบเรื่องการเสนอชื่อสัตว์ 4 ชนิด ได้แก่ วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ ฉลามวาฬ และเต่ามะเฟือง เพื่อขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทยนั้น ไม่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยการแย้งของกรมประมง เนื่องจากว่าในกฏหมายไม่มีช่องทางให้ผู้ครอบครองก่อนการประกาศ สามารถแจ้งครอบครองได้โดยไม่มีความผิด ดังนั้นจึงประกาศไม่ได้เนื่องจากไปลิดรอนสิทธิ์ผู้ครอบครองสัตว์ทั้ง 4 ชนิด ด้าน ผศ.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุว่า แม้เรื่องดังกล่าวจะผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้วกว่า 2 ปี แต่สัตว์ทะเลทั้ง 4 ชนิด ก็ยังคงไม่ได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์สงวน ซึ่งยังหมายความว่า พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2535 ได้ตัดตอนสัตว์สงวนไว้แค่ 15 ตัว จะอีกกี่ปีกี่ชาติเมืองไทยก็ห้ามมีสัตว์สงวนตัวที่ 16 “ผมเข้าใจมาตลอดว่า […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

05/10/2018

ดันรัฐตั้งกองทุนคุม ‘ซากอิเล็กทรอนิกส์’ นำเข้า ห่วงไร้คนกำกับ-ขยะพิษทะลักกว่าแสนตันต่อปี

กกร.เป็นห่วงหลัง สนช.ถอดกองทุนฯ ออกจากร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ จี้ตั้งกองทุนฯ ช่วยลดปัญหา นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจำเดือน ก.ย. 2561 ได้มีการหารือถึงร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. … (พ.ร.บ.WEEE) ที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว ซึ่ง สนช.มีความเห็นว่าให้นำเรื่องกองทุนบริหารจัดการซากอิเล็กทรอนิกส์ออกจาก พ.ร.บ. เพราะมีความกังวลเรื่องการบริหารจัดการในอนาคต ทั้งนี้ ภาคเอกชนเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอย่างมาก และหากมีกองทุนมาดูแลก็จะเป็นการดี เพราะในต่างประเทศก็มีกองทุนในลักษณะนี้เพื่อให้ง่ายต่อการนำซากอิเล็กทรอนิกส์กลับมารีไซเคิล ซึ่งหากไม่มีกองทุนมารับผิดชอบ ในกรณีมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนจะมีทิศทางในการบริหารจัดการอย่างไร ดังนั้นจึงขอให้ภาครัฐพิจารณาเรื่องการจัดตั้งกองทุนภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยให้เก็บเงินจากผู้ผลิตและผู้นำเข้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปดูแลสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี หรือปัจจุบันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 แสนตัน/ปี ก่อนหน้านี้ ส.อ.ท.ได้เสนอจัดตั้งกองทุนฯ ภายใน 1 ปีแรก กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

05/09/2018
1 2 3