Sunday, August 18, 2019
Home Contact

Contact

สามารถติดต่อเราได้ทาง

Contact Details

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


Thai Society of Environmental Journalists (ThaiSEJ)
Thai Journalists Association (TJA)

(+66) 02 243 8739 (main number)
(+66) 02 668 7740 (fax)

Email: greennews@outlook.co.th

About us

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ศูนย์กลางข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

LATEST POSTS

ถามหา “ประชาธิปไตยด้านพลังงาน” ลดทุนผูกขาด แนะชาติอาเซียนเร่งหารือจีนแก้วิกฤตแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถาบันพระปกเกล้า สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จัดเวทีอภิปราย “สถานการณ์ภัยแล้งน้ำโขง : ผลกระทบและทางออก”
- Advertisement -