ครม.อนุมัติขึ้นทะเบียนสัตว์สงวน 4 ชนิด ฉลามวาฬ-วาฬบรูด้า-วาฬโอมูระ-เต่ามะเฟือง

มติ ครม.อนุมัติหลักการกำหนดสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน ตามที่ ทส.เสนอให้ขื้นทะเบียนคุ้มครอง ฉลามวาฬ-วาฬบรูด้า-วาฬโอมูระ-เต่ามะเฟือง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2559 อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. … ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เสนอให้ขึ้นบัญชีสัตว์สงวน 4 ชนิด ประกอบด้วย วาฬบรูด้า วาฬโอมุระ ฉลามวาฬ และเต่ามะเฟือง เป็นสัตว์สงวนลำดับที่ 16 17 18 และ 19 ของประเทศไทย โดยให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

สำหรับสัตว์ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ฉลามวาฬ (Rhincodon typus) วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) และเต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) เป็นสัตว์ทะเลหายาก มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์จนถึงใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง มีบทบาทและความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล อยู่ด้านบนของห่วงโซ่อาหาร ช่วยรักษาความสมดุล และเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ มีความสำคัญในระดับนานาชาติ เนื่องจากมีการอพยพไปมาระหว่างประเทศ และเป็น flagship species ของการอนุรักษ์ และยังมิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Tread in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITIES) จึงมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการในการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม