ไฟเขียว ‘บางกะเจ้า’ พื้นที่คุ้มครองสวล. ครม.อนุมัติหลักการ – ล้อมคอกก่อสร้างมั่ว

ที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงทรัพย์ ประกาศ 6 ตำบล อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2559 ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กำหนดให้พื้นที่ ต.ทรงคนอง ต.บางกระสอบ ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางยอ ต.บางกะเจ้า และต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบายตามที่ ทส.เสนอ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว คือการกำหนดขอบเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากฝั่งตะวันออกของฝั่งคลองลัดโพธิ์ ในพื้นที่ ต.ทรงคนอง ไปทางทิศตะวันออกพื้นที่ ต.บางยอ ต.บางกระสอบ ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางกอบัว และต.บางกะเจ้า โดยมีขอบเขตถึงกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตของจังหวัดสมุทรปราการ

นอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร เช่น การสร้างโรงแรมหรืออาคารชุด กำหนดหลักเกณฑ์การก่อสร้าง และการวัดความสูงของอาคาร พร้อมทั้งกำหนดมาตรการห้ามกระทำการหรือกิจกรรม เช่น การถมหรือปรับสภาพลำกระโดง คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งมีผลทำให้ตื้นเขินหรือเปลี่ยนทิศทางน้ำ หรือทำให้น้ำไม่อาจไหลได้ตามปกติหรือตามธรรมชาติ เว้นแต่การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำของทางราชการ

ร่างกฎกระทรวงยังกำหนดขอบเขตเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการประกอบพาณิชยกรรม  กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และกำหนดให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ประสานงาน ติดตามผลการดำเนินงาน ให้ความเห็นแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้

กำหนดให้จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ สถาบันการศึกษาและภาคประชาชนในพื้นที่ จัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสียรวมของชุมชน การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของคูคลอง

ทั้งนี้ พื้นที่บางกะเจ้า ปัจจุบันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้อนุรักษ์เป็นพื้นที่สีเขียวตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2520 ให้เป็นปอดของ กทม.และปริมณฑล โดยพื้นที่บางกะเจ้ายังมีสภาพเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น พื้นที่ร่องสวนหลายแห่งถูกปรับโดยใช้ดินถมทับท้องร่องและลำประโดงให้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่เพื่อเตรียมปลูกสร้างบ้านเรือน พื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนมากเป็นที่ดินของบุคคลภายนอก โรงงาน และที่พัก (โฮมสเตย์) ทำให้ต้นไม้ถูกตัดรวมทั้งป่าชายน้ำและริมน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่นี้ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้พื้นที่นี้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ ต.บางแก้ว ต.บางจะเกร็ง ต.แหลมใหญ่ และต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกด้วย