ยืนยืนปิดเหมืองทอง ‘อัครา’ เหมือนเดิม ก.อุตฯ แจงเลิกมติ ครม.เพื่อแก้ไขถ้อยคำ

โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุ แม้ยกเลิกมติ ครม. 10 พ.ค.59 แต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ยืนยัน ไม่มีการต่อสัมปทานเหมืองทองคำ ‘อัครา’

นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2559 เป็นเพียงการแก้ไขรายละเอียดบางประการ แต่สาระสำคัญเรื่องการดำเนินการตามข้อเสนอของ 4 กระทรวง คือการไม่ต่ออายุประทานบัตร การไม่อนุมัติอาชญาบัตรพิเศษ และคำขอประทานบัตร ยังคงมีผลเช่นเดิม

นายสมชาย กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามมติของ 4 กระทรวง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนการปรับแก้มติ ครม.เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในส่วนของรายละเอียด จากเดิมที่ระบุว่า รมว.อุตสาหกรรม เป็นผู้รายงานข้อเท็จจริงต่อครม.โดยวิดิทัศน์ เปลี่ยนเป็น รมว.อุตสาหกรรม เป็นผู้รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยไม่มีการนำเสนอเอกสารต่อ ครม.เท่านั้น

“จากนี้ทุกอย่างยังคงเดิมตามมติร่วมกันของ 4 กระทรวง และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายกำหนด ซึ่งการดำเนินการของกระทรวงฯ ได้มีการต่อใบอนุญาตกิจการโลหกรรม เป็นเวลา 7 เดือนไปแล้ว และกำลังดำเนินการตามกฎหมายในการไม่อนุญาตสัมปทานทำเหมืองที่บริษัทขอต่ออายุใบอนุญาต” นายสมชาย กล่าว

สำหรับ มติ ครม.เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2559 ที่ประชุม ครม.ได้รับทราบข้อเสนอของ 4 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำและประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ รวมถึงคำขอต่ออายุประทานบัตรของเหมืองแร่ทั่วประเทศ พร้อมทั้งขยายเวลาให้บริษัทอัครา รีซอร์สเซส ถึงปลายปี 2559 เท่านั้น เพื่อที่จะนำแร่ออกจากพื้นที่ และเยียวยาพนักงานก่อนการปิดกิจการ

นอกจากนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดการประกอบกิจการเหมืองแร่และโลหะกรรมของบริษัท อัคราฯ ดังนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯกำกับดูแลการปิดเหมืองและฟื้นฟูพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และกระทรวงแรงงาน ดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2559 กลับมีการยกเลิก มติวันที่ 10 พ.ค.2559 โดยหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร.0505/ 20618 ลงวันที่ 8 มิ.ย.2559 ระบุตอนหนึ่งว่า ครม.พิจารณาเห็นว่ามติเมื่อวันที่ 10 พ.ค.2559 เรื่องรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายงานของ รมว.อุตสาหกรรม เกี่ยวกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพจากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัคราฯ ในรูปแบบวิดีทัศน์ โดยไม่มีเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกมติ ครม.ดังกล่าว และมีมติเป็นดังนี้

1.รับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานในรูปแบบวิดีทัศน์ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ให้เป็นที่เข้าใจถูกต้องตรงกัน 2.ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป