‘กองทุน สวล.โลก’ อนุมัติงบ 108 ล้าน หนุน 4 เทศบาลไทยทำเมืองคาร์บอนต่ำ

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก อนุมัติงบให้เปล่า 108 ล้านบาท ผ่าน อบก. – UNDP สนับสนุน 4 เทศบาล จัดการเมืองคาร์บอนต่ำ-ยั่งยืน

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) พิจารณาเห็นชอบอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณแบบให้เปล่า (Grant) จำนวน 3.15 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 108 ล้านบาท ให้แก่โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งถูกเสนอโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี เริ่มในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 และจะสิ้นสุดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการจัดการเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ในเทศบาลนคร 4 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และเทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถ และพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของเมือง โดยเน้นที่การจัดการขยะ น้ำเสีย และการขนส่งที่ยั่งยืน โดย อบก. และ UNDP จะทำหน้าที่เป็นหน่วยดำเนินโครงการหลัก

ทั้งนี้ เทศบาลนครที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 แห่ง จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วและสอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ โดยกิจกรรมที่จะดำเนินการประกอบด้วย 1.สนับสนุนเทศบาลทั้ง 4 แห่ง ในการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง (CCF) 2.บูรณาการงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกลงในแผนพัฒนาของเมือง 3.จัดทำมาตรการหรือโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

4.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทศบาลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระบวนการจัดทำข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเมือง และระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (MRV) การลดก๊าซเรือนกระจก 5.ประสานกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการสนับสนุนทางวิชาการ 6.สนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายเมืองคาร์บอนต่ำ โดยผลสัมฤทธิ์ของโครงการจากเมืองนำร่องทั้ง 4 แห่ง จะสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในประเทศต่อไป