ชำแหละกรรมาธิการขับเคลื่อนฯ ใครเป็นใครใน กมธ.สิ่งแวดล้อม

… ขวัญชนก เดชเสน่ห์

ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภา จำนวน 11 ด้าน โดยหนึ่งในนั้นคือ “คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมี นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ เป็นประธานกรรมาธิการ และมีคณะกรรมการอีก 15 ราย

สำหรับ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 16 ราย ประกอบด้วย 1.นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานกรรมาธิการ 2.พล.อ.จารุเกียรติ ชัยวงษ์ 3.พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม 4.นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช 5.พล.ร.อ.ชนินทร์ ชุณหรัชพันธุ์

6.พล.อ.ชูศิลป์ คุณาไทย 7.นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 8.นายดำรง พิเดช 9.พล.อ.อ.ธีระภาพ เสนะวงษ์ 10.พล.ร.อ.ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ 11.นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ 12.นางรวีวรรณ ภูริเดช 13.นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย 14.พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล 15.นายอัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ 16.พล.อ.เอกชัย จันทร์ศร

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับ กมธ.ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในอดีต จะพบว่าจำนวนตัวบุคคลลดน้อยลง โดย กมธ.ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปช. มีกรรมการถึง 24 ราย ขณะที่ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของ สปท.กลับควบรวมเอาทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเป็นชุดเดียวกัน และมีกรรมการเพียง 16 รายเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังพบว่าจากรายชื่อทั้ง 16 รายนั้น มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมไม่ถึง 10 ราย และประธาน กมธ.อย่าง พญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ อดีตนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์และอดีตวุฒิสภา ก็มาจากสายสาธารณสุข และเคยเป็นประธาน กมธ.ปฏิรูประบบสาธารณสุข สปช.มาก่อน

หากโฟกัสเฉพาะผู้ที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม จะพบว่ามี นายดำรง พิเดช อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้เคยฝากผลงานปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 2,000 ไร่มาแล้ว ซึ่งก็เป็นบุคคลที่มาจาก สปช.เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่มาจากสาย “ข้าราชการประจำ” ได้แก่ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดหญิงคนแรกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ขณะที่สาย “กองทัพ” มี พล.อ.จารุเกียรติ ชัยวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้ทำงานในยุทธการทวงคืนผืนป่าในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าเขตกองทัพภาคที่ 2 และในอดีตเคยทำงานมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส่วนอีกหนึ่งรายคือ พล.อ.เอกชัย จันทร์ศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ในส่วนของภาคประชาสังคมมีเพียงคนเดียว คือ นายอัครินทร์ เลิศกิจชัยศิริ ซึ่งทำงานเกี่ยวกับองค์กรเกษตรกร จ.สตูล และผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเกษตร ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ช่วยให้สมาชิกวุฒิสภา พล.อ.หาญ ลีนานาร์ และคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี จ.สตูล

สำหรับรายชื่อบุคคลอื่นๆ ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งสิ้น