ยื่นภูมิธรรม “6 แนวทางแก้ปัญหาพีมูฟ”

พีมูฟยื่นภูมิธรรม “เร่งเปิดประชุมแก้ไขปัญหา” พร้อมเสนอ 6 แนวทาง ในวันที่ 4 ของการชุมนุม

รวมถึงข้อเสนอปลดล็อก “ภาษีที่ดิน-โฉนดชุมชน-การเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ดินทุกประเภท-พรบ.ชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมือง” โดยเปิดประชุมทุกเรื่องภายใน 13 ก.พ.

ส่วน 13 กรณีเร่งด่วน ตัวแทนพีมูฟเผย “ผลประชุมกับพัชรวาทราบรื่น-แต่ยังกังขาภาคปฏิบัติ” ชวนจับตาผลประชุมกรณี บางกลอย พรุ่งนี้

นราวิชญ์ เชาวน์ดี รายงาน

(ภาพ : ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม)

ยื่นภูมิธรรม “6 ข้อเรียกร้อง”

สืบเนื่องจากผลการประชุม “ภูมิธรรม-พีมูฟ” เมื่อ 6 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ระบุว่า “ไม่เป็นที่น่าพอใจ” (ดูรายละเอียด) บ่ายวันนี้ พีมูฟได้ส่งตัวแทนยื่นหนังสือถึงภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เรียกร้องให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขตามแนวทาง 6 ประเด็น ดังนี้

1. ประสานงาน/สั่งการ ไปยังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด โดยเปิดประชุมเจรจาหาแนวทางแก้ไขปัญหาภายในวันที่ 13 ก.พ. 2567

2. เร่งรัดการดำเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินแปลงรวม/โฉนดชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

3. สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เร่งรัดดำเนินการยกร่างระเบียบว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนโดยเร่งด่วนโดยนำร่างระเบียบที่พีมูฟ เสนอ เป็นเนื้อหาหลักในการพิจารณา

4. สั่งการให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งรัดกำหนดวันประชุม คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน ปี พ.ศ. 2553 และ ปี พ.ศ.2555 ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ท่านเป็นประธาน ภายใน “วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567”

5. เร่งรัดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย จัดทำแนวทาง และขั้นตอนการเข้าถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ชุมชนที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐทุกประเภท

6. ขอให้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเร่งรัดในการพิจารณา ให้การรับรองร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. ……… ซึ่งขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ และ ประชาชนทั่วไปได้ใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 16,559 คน

พันศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนรับหนังสือฯ กล่าวว่า เห็นด้วยว่าหลายประเด็นปัญหาที่(พีมูฟ) กล่าวมาต้องได้รับการแก้ไข จะทำหน้าที่ประสานงานส่งต่อ เพื่อให้รองนายกรัฐมนตรีรับทราบ และดำเนินการตามแนวทางต่อไป

พันศักดิ์ เจริญ (ภาพ : ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม)

“ผลประชุมกับพัชรวาทราบรื่น-แต่ยังกังขาภาคปฏิบัติ” พีมูฟ

“การเจรจากับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกรณีปัญหาเร่งด่วน และกรณีปัญหาที่ได้ข้อยุติแล้ว พอจะเห็นกรอบการดำเนินงานต่อไป ซึ่งหลายเรื่องต้องใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายบางประเด็น อาทิ การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในที่ดินเขตป่า หรือชายฝั่งที่ติดกฎหมายอันเป็นอุปสรรคของกระทรวง ที่ต้องผลักดันให้เป็นมติคณะรัฐมนตรี 

ส่วนปัญหารายกรณีอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของพีมูฟรวม 169 กรณี ให้มีกรอบ และระยะเวลาการทำงานร่วมกัน โดยจัดทำกระบวนการการแก้ไขปัญหารายภูมิภาคเพื่อความรวดเร็ว และเร่งรัดแก้ปัญหาทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 

เรามองว่าผลการเจรจาดูเห็นความเป็นไปได้เบื้องต้นว่าปัญหาที่ยืดเยื้อเรื้อรังเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไข

อย่างไรก็ตาม พีมูฟยังมีคำถามกับกระบวนการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลในการแก้ปัญหาจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับความจริงใจของหน่วยงานในกำกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าจะดำเนินการตามที่มีมติไว้กับประชาชนหรือไม่ 

รวมถึงยังต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าจะกำกับ ดูแล และติดตาม การดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอย่างไรเพื่อให้ปัญหาเดิมยุติ ปัญหาใหม่ไม่เกิดขึ้น และกล้าหาญจะเปลี่ยนแปลงนโยบายบางเรื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยแท้จริง” 

ตัวแทนพีมูฟ เปิดเผยวันนี้ (8 ก.พ. 2567) ถึงผลการประชุมล่าสุด (ครั้งที่ 2) ระหว่างตัวแทนพีมูฟและคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ซึ่งรมว.ทส. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ส่ง กุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานคณะทำงาน เมื่อ 7 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา 

(ภาพ : ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม)

ชวนจับตา “กรณีบางกลอย” 1 ในเรื่องเร่งด่วน 

“ทางพีมูฟขอเชิญชวนประชาชนผู้รักความเป็นธรรมร่วมจับตาการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย ซึ่งมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานคณะกรรมการฯ ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (9 ก.พ. 2567) เวลา 10.30 น. ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี 3 เรื่องที่ตั้งจับตาได้แก่ 1. กรณีปัญหาคดีความชาวบางกลอย 28 คน ที่ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจับกุมดำเนินคดี ซึ่งขณะนี้คดีความอยู่ในชั้นพนักงานอัยการ 2. ความหวังในการย้ายกับบ้านบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน ถิ่นที่อยู่เดิม 3. ท่าทีของกระทรวงทรัพยากรฯ ต่อระบบเกษตรแบบ ‘ไร่หมุนเวียน’ ซึ่งเป็นหนึ่งกรณีเร่งด่วนที่จะเป็นตัวแปรสำคัญว่าพีมูฟจะพอใจแล้วกลับบ้าน หรือจะปักหลักชุมนุมยืดเยื้อต่อ” ตัวแทนพีมูฟ แถลง