ดันผู้ประกอบการใช้พลาสติกรีไซเคิลผ่านระบบรับรองฯ รับทิศเศรษฐกิจหมุนเวียน

สกสว.หนุนสถาบันพลาสติกพัฒนาระบบรับรองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลไทย รองรับนโยบายเศรษกิจหมุนเวียน ล่าสุดเริ่มใช้งานจริงได้แล้ว เตรียมขยายผลให้ต่างประเทศยอมรับมากขึ้น

(ภาพ : สกสว.)

พัฒนาระบบรับรองฯ

กองทุน ววน. สนับสนุนสถาบันพลาสติกพัฒนาระบบการรับรองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้แล้ว หวังส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ เร่งสื่อสารและขยายความร่วมมือเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และสนับสนุนระบบการจัดการขยะโดยรวมของประเทศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผย

โครงการได้มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของตราสินค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งด้านความต้องการของตลาด นโยบายทางการค้าของไทยและต่างประเทศ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก เจ้าของตราสินค้า ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อจัดทำระบบการรับรองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิล

จากผลสำรวจในปี 2564 ประชากรไทยกว่า 66.17 ล้านคน พบว่ามีขยะมูลฝอยรวมทั้งหมดกว่า 24.98 ล้านตัน ซึ่งเป็นขยะพลาสติกถึง 2.76 ล้านต้น แต่สามารถรีไซเคิลได้เพียง 5 แสนตันเท่านั้น

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศและเดินหน้าเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ส่งเสริมให้เกิดการรีไซเคิลพลาสติกให้มากขึ้นรวมถึงสร้างการเรียนรู้วิธีจัดการขยะพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคตการส่งเสริมวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก

สถาบันพลาสติกได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัทไอพอลิเมอร์ จำกัด และบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด ในการดำเนินโครงการดังกล่าว

วีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ในฐานะหัวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการรับรองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้แล้ว (Post-Consumer-Recycled : PCR) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ เปิดเผย

(ภาพ : สกสว.)

เริ่มให้การรับรองแล้ว

สถาบันพลาสติกได้ให้บริการตรวจรับรองและมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้ว

โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องภายในประเทศไทยสามารถขอการรับรองและขอใช้เครื่องหมายรับรองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์หากผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์ตามระบบรับรองจะได้รับหนังสือรับรอง

แต่หากไม่ผ่านเกณฑ์ทางสถาบันจะให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนระบบการจัดการขยะโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ยังสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องสมบัติพลาสติกรีไซเคิลเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรที่สำคัญ เช่น รอบของการรีไซเคิล และปริมาณสัดส่วนการเติมพลาสติกรีไซเคิล

เราต้องการให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าที่มีการใช้พลาสติกรีไซเคิลเป็นส่วนผสม สอดรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงช่วยขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศวีระ เปิดเผย

(ภาพ : สกสว.)

เตรียมขยายผลให้ต่างประเทศยอมรับมากขึ้น

สำหรับการขยายผลโครงการในอนาคตสถาบันพลาสติกจะพัฒนาระบบการรับรองให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

รวมทั้งขยายขอบข่ายการรับรองวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตด้วยกระบวนการรีไซเคิลทางเคมีศึกษาสมบัติข้อมูลเชิงลึกของพลาสติกรีไซเคิลแต่ละชนิดเพื่อขยายผลการรับรองเชิงคุณภาพในอนาคตและสร้างการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆในการกำหนดสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการมากขึ้น

โดยสถาบันพลาสติกจะสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้เกิดการขอการรับรองผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และเครือข่ายสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนำเสนอผลงานในงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม TRIUP Fair 2023 เพื่อช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าว