“เพิ่มเป็น 5 แสน วงเงินคุ้มครองเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า” กรมอุทยานประกาศ

เพิ่มเป็น 5 แสน วงเงินคุ้มครองเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรมอุทยานฯ ประกาศ มีผล 27 .. 66 (ดูรายละเอียดประกาศฉบับเต็มด้านล่าง)

อธิบดีอรรถพล สั่ง ผอ.ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ดำเนินการ รับวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก 31 .. 2566” ที่กรมฯ กำหนดจัดงาน ณ อุทยานฯแก่งกระจาน เพชรบุรี

(ภาพ : ทส.)

เพิ่มสวัสดิการ เพื่อขวัญกำลังใจผู้พิทักษ์ป่า

เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่เกิดการปะทะต่อสู้ ผลจากการออกตรวจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือการลาดตระเวนในพื้นที่ป่า หรืออันเนื่องมาจากสัตว์ป่าทำร้าย จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราไม่เกิน 500,000 บาท #การเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีอื่นๆ

นอกเหนือจากที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราไม่เกิน 400,000 บาท #กรณีบาดเจ็บถึงแก่ทุพพลภาพหรือพิการ จ่ายเงินช่วยเหลือในอัตราไม่เกิน 300,000 บาท  #บาดเจ็บสาหัส อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยงภัย จ่ายเงินช่วยเหลือเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 150,000 บาท #บาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ จ่ายเงินช่วยเหลือเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท

กรมอุทยานฯ เปิดเผยผลการประชุม #คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินอุทยานแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง #หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า ที่ได้รับอันตราย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการคุ้มครองดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ หรือพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ #เห็นชอบให้เตรียมการกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้เงินอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 (3) แห่ง #พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.. 2562 ประกอบข้อ 46 (3) ของ #ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่าด้วยการนำส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษา #อุทยานแห่งชาติฯ พ.. 2564

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติฯ ดังกล่าว จะมีผล #บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปซึ่งจะส่งผลให้มีวงเงินในการคุ้มครองดูแลชีวิตของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต่อไปในอนาคต

(ภาพ : ทส.)

กำลังใจ วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก

“ถือเป็นข่าวดีต่อเนื่องจากการขอขึ้นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จาก 9,000 บาท เป็น 11,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ที่จะจัดงานเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ณ #อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นี้

การออกออกระเบียบใช้เงินนอกงบประมาณ เพื่อเพิ่มความช่วยเหลือจนท.พิทักษ์ป่าฯ ครั้งนี้เป็นการดำเนินการจากการสั่งการของอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มอบหมายให้นาย #ชัยวัฒน์ #ลิ้มลิขิตอักษร #ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ดำเนินการรายงานข่าวกรมฯ เปิดเผยเพิ่มเติม

(ภาพ : ทส.)