“นโยบายป่าไม้ที่ดิน 10 พรรค” กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน

กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน Land Watch THAI  นโยบายป่าไม้ที่ดิน 10 พรรคการเมือง สำหรับการเลือกตั้ง 2566

(ภาพ : thaicfnet.org)

1. พรรคเพื่อไทย

ดำเนินการออกโฉนดให้กับประชาชน 50 ล้านไร่ โดยแปลงที่ดินที่มีความขัดแย้งจะปรับเป็นพื้นที่วนเกษตร ใช้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน สร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต

เร่งรัดการพิสูจน์สิทธิในที่ดิน เพื่อให้ได้มาซึ่งโฉนดอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

นำที่ดินรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพิ่มผลประโยชน์ให้กับประชาชน

สค.1 1 ล้านแปลงจะได้รับการพิสูจน์และได้รับโฉนด

ที่ดิน ส... ผู้เช่าซื้อตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรมจะได้รับโฉนดในทันที กรณีบุคคลอื่นที่ได้มาจากผู้เช่า จะได้รับเอกสารสิทธิจะต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของพื้นที่และได้ไม่เกิน 20 ไร่

ผู้เช่าตามกฏหมายจะต้องปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของพื้นที่และจะได้รับโฉนด กรณีบุคคลอื่นให้เช่าต่อไปโดยจะต้องปลูกไม้ยืนต้น ไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของพื้นที่และได้ไม่เกิน 20 ไร่

ที่ดินจากป่าเสื่อมโทรม 33 ล้านไร่ ผู้ถือครอง สปก.4-01 หรือทายาทโดยธรรม จะได้รับโฉนด โดยจะต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของพื้นที่ กรณีบุคคลอื่นได้ที่ดินมาจากผู้ถือครอง สปก.4-01 จะได้รับเอกสารสิทธิ โดยต้องทำการปลูกไม้ยืนต้นไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งและได้ไม่เกิน 20 ไร่

ที่ดินป่าไม้  ประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ประมาณ 7 ล้านไร่ จะได้รับโฉนด ในเวลาที่กำหนดโดยจะต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ราบเชิงเขา 10 ล้านไร่ ได้รับเอกสารสิทธิภายในกำหนด โดยจะต้องปลูกไม้ยืนต้นไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง

ชุมชนพื้นบ้านประมาณ 20,000 หมู่บ้านที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องจะได้รับเอกสารสิทธิในรูปแบบสหกรณ์ป่าไม้ชุมชน

2. พรรคประชาธิปัตย์

ออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายในเวลา 4 ปี

ให้กรรมสิทธิ์ทำกินให้กับผู้ทำกินในที่ดินของรัฐ

3. พรรคก้าวไกล

ตั้งงบประมาณ พิสูจน์ที่ดินทั่วประเทศ 10,000 ล้านบาท

แก้ไขกฏหมายที่เกี่ยว เช่น พ...ป่าไม้ 2484 ...ป่าสงวนแห่งชาติ พ...อุทยานแห่งชาติ ประมวลกฏหมายที่ดิน พ...ที่ดินราชพัสดุ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงปัญหาทับซ้อนของแผนที่

ตั้งธนาคารที่ดินขยายกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ประชาชน

คืนที่ดินส...ให้ประชาชน ออกเป็นโฉนดที่ดิน

เปลี่ยนนิคมสหกรณ์เป็นโฉนดทันที

ใช้ภาษีที่ดินแปลงรวมให้คนถือครองที่ดินคายที่ดินออกจากมือ

นิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวกับป่าไม้และที่ดินที่มีการดำเนินคดีทั้งหมด

คืนที่ดินกองทัพให้ประชาชน

4. พรรคเสรีรวมไทย

จัดที่ดินอยู่อาศัยทำกินให้ประชาชน

ปฎิรูปการใช้ที่ดินของรัฐ

แก้ปัญหาทับซ้อนที่ดินทำกินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. พรรครวมไทยสร้างชาติ

ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ โดยใช้แนวทาง one map

แก้กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ให้ประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิหรือที่ดินทับซ้อนของรัฐ ได้มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิทำกิน

6. พรรคพลังประชารัฐ

เร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินทุกประเภท ใช้ one map

ชะลอการดำเนินคดีป่าไม้ เยีวยาผู้จับกุม และนิรโทษกรรมความผิดเกี่ยวกับที่ดิน

ตั้งศูนย์พิสูจน์สิทธิที่ดิน

เปลี่ยน สปก.เป็นโฉนดที่ดิน จัดสรรที่ดิน  1ล้านไร่ 100,000 ราย ให้ครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่

ยกระดับธนาคารที่ดิน

7. พรรคประชาชาติ

ปลดภาระการเช่าที่ดิน

ปฎิรูปที่ดินโดยการแก้ไขกฏหมายที่ดิน อุทยาน และที่ดินรัฐทุกรูปแบบ เพื่อสร้างสมดุลในการถือครอง

กระจายการถือครองที่ดิน ออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน

8. พรรคสามัญชน

กระจายการถือครองที่ดินจากเอกชนรายใหญ่ เพิ่มสัดส่วนที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและทำกิน โดยกำหนดขั้นต่ำที่ 15 ไร่/ครอบครัว

ผลักดันการใช้ประโยชน์จากที่ดินรัฐในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

เข้าถึงระบบสินเชื่อเพื่อการเกษตร ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีเพดานดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี

ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยต้องมีเอกสารสิทธิที่ดินถูกต้อง

ทบทวนแก้ไข ปฎิรูปกฏหมายป่าไม้และกฏหมายที่ดิน

ตั้งธนาคารที่ดิน ช่วยให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน และสัดส่วนคณะทำงานต้องเท่ากันระหว่างรัฐและประชาชน

กระจายการถือครองที่ดินและยกระดับกรรมสิทธิร่วมผลักดันโฉนดชุมชน

จัดสรรที่ดินทดแทนและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการพัฒนาของรัฐอย่างเป็นธรรม

9. พรรคชาติไทยพัฒนา

พัฒนาทรัพยากรดินน้ำไม้บนพื้นฐานความสมดุลของธรรมชาติ

กำหนดแผนและเป้าหมายปรับปรุงกฏหมายและระเบียบข้อบังคับในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

กระจายอำนาจการบริหาร และจัดการไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น โดยส่งเสริมการร่วมือจากทุกภาคส่วน

10. พรรคชาติพัฒนากล้า

ขยายพื้นที่ป่าเป็น 40% หรือ 26 ล้านไร่ของประเทศ

ออกพันธบัตรป่าไม้ 65,000 ล้านบาท