ดันต่อ ทิศใหม่ช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว “ปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้าง”

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (WAP) เดินหน้าโครงการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อเพิ่มระดับสวัสดิภาพช้างปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้าง

จากปัจจุบันหนุน 9 ปางช้าง ใน 7 จังหวัด ปีนี้เตรียมรับเพิ่มอีก 4 ปางช้าง ภายใต้โครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง

(ภาพ : World Animal Protection / Nicolas Axelrod)

20 ล้านต่อปี เพื่อปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้าง

ประเทศไทยจัดเป็นศูนย์กลางในการใช้ช้างในธุรกิจท่องเที่ยวและความบันเทิง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมานานหลายปี ซึ่งปัจจุบัน มีช้างไทยกว่า 3,000 ตัวที่ถูกนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ช้างเหล่านี้จะถูกฝึกตั้งแต่ยังเล็ก ช้างเด็กจะถูกพรากจากแม่ตั้งแต่ยังเล็ก ถูกกักขัง เฆี่ยนตี ล่ามโซ่ ให้เชื่อฟังคำสั่ง ก่อนจะถูกส่งไปใช้งานตามปางช้างต่างๆ ผ่านกิจกรรมแสดงโชว์ ให้นักท่องเที่ยวขี่ อาบน้ำ ฯลฯ โดยที่ช้างเหล่านี้ไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ 

ในขณะที่กระแสการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างรับผิดชอบและยั่งยืนแบบไม่ทำร้ายช้างคือทางออกและโอกาสของธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วโลกในอนาคต

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection (WAP) ยืนหยัดเคียงข้างช้างไทย โดยมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวัสดิภาพช้างตลอดมาผ่านการสนับสนุนให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างทุกเดือน ตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิด-19 ปีพ..2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวน 9 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด เพื่อให้ปางช้างสามารถอยู่รอด และพัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพเข้มแข็งขึ้นได้แม้ในภาวะยากลำบาก

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดูแลช้างและควาญช้าง อาทิ ค่าอาหารช้าง ค่ารักษาพยาบาลช้าง เงินเดือนควาญช้าง เป็นต้น รวมงบประมาณกว่า 20 ล้านบาทต่อปี” WAP ระบุ

(ภาพ : World Animal Protection / Nicolas Axelrod)

อีก 2 ล้าน เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง

ที่ผ่านมาองค์กรฯ ยังขยายความช่วยเหลือปางช้างผ่านการให้เงินทุนงบประมาณ 2 ล้านบาท ผ่านโครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง (Build Back Better for Elephants)

ล่าสุดปีนี้องค์กรฯ พร้อมเดินหน้าเปิดรับสมัครปางช้างทุกแห่งที่มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาสวัสดิภาพช้างให้

สูงยิ่งขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้างที่เป็นจริงได้อย่างยั่งยืน” WAP เปิดเผย

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะเราจะยืนหยัดเคียงข้าง ช้างไทย และปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้าง ตลอดจนปางช้างทั่วไปที่มีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวัสดิภาพช้าง ผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ อีกมากมาย รวมถึงการรณรงค์กับภาครัฐและประชาชนทั่วไปให้เห็นความสำคัญของสวัสดิภาพช้างมากยิ่งขึ้น ตลอดจนหยุดสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นการทำร้ายช้าง

ที่ผ่านมาองค์กรฯ ได้มุ่งมั่นที่จะยกระดับการพัฒนาสวัสดิภาพช้างให้สูงขึ้นอีก โดยร่วมมือกับปางช้างทุกแห่งที่มีความมุ่งมั่นจะปรับเปลี่ยนและพัฒนาสวัสดิภาพช้างให้สูงยิ่งขึ้นอีก 4 ปางช้าง ด้วยการให้เงินทุนผ่านโครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง” (Build Back Better for Elephants) ใช้งบประมาณรวมกว่า 2 ล้านบาท ดังนี้

การติดตั้งระบบน้ำบาดาลและการปลูกกล้วย Sappraiwan Elephant Resort & Sanctuary .พิษณุโลก (พฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565)

การปลูกกล้วย อ้อย และหญ้าเนเปียร์ ณ Elephant Peace Project .เชียงราย (พฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565)

การทดลองเปลี่ยนโซ่ผูกช้างเป็นวัสดุสังเคราะห์น้ำหนักเบา ณ Somboon Legacy Foundation .กาญจนบุรี (กันยายน 2565 – ปัจจุบัน)

การก่อสร้างที่อยู่สำหรับช้างชราเพื่อช่วยเหลือช้างเพิ่ม ณ BEES – Burm and Emily's Elephant Sanctuary (ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน)” ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์ ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ป่า WAP กล่าว

(ภาพ : World Animal Protection)

เตรียมขยายช่วยเพิ่มอีก 4 ปางช้าง

สำหรับโครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง (Build Back Better for Elephants) ประจำปี 2566 นี้กำลังจะเปิดรับผู้สมัครเร็วๆนี้

ปางช้างทุกแห่งที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของงานได้ที่ www.worldanimalprotection.or.thผู้จัดการแคมเปญสัตว์ป่า WAP กล่าว

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระดับโลกมีสำนักงาน 14 แห่งทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยซึ่งได้มีการดำเนินการเพื่อปกป้องสัตว์จากความทุกข์ทรมาน มาเป็นเวลา 55 ปีโดยมุ่งเน้นการยกระดับ สวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทุกข์ทรมาน และการทารุณกรรมสัตว์อย่างถาวร โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ ประเทศอังกฤษ

การดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ ในประเทศไทยที่ผ่านมา รวมถึงโครงการส่งเสริมระบบอาหารอย่างยั่งยืน โดยยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม การยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตช้างไทยให้ดีขึ้นและเพื่อให้สัตว์ป่าทุกตัวได้มีโอกาสที่จะมีชีวิตอย่างมีอิสระตามธรรมชาติโดยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน” WAP กล่าว

(ภาพ : World Animal Protection / Nicolas Axelrod)
(ภาพ : WAP)