“เกษตรและอาหาร” 8 พรรค 8 นโยบาย – เลือกตั้ง 66

นโยบายด้าน “เกษตรและอาหาร” 8 พรรคการเมือง ก่อนการเลือกตั้ง 66 (ณ 24 ก.พ. 2566)

 1. พรรคเพื่อไทย : พืชผลเกษตรขึ้นยกแผง
 2. พรรคพลังประชารัฐ : นโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม
 3. พรรคชาติไทยพัฒนา : WOW Thailand (Wealth, Opportunity, Welfare)
 4. พรรคไทยสร้างไทย : เกษตรกรไทยหายจจน หมดหนี้ รายได้ตลอดปี
 5. พรรคภูมิใจไทย : เกษตรร่ำรวย / พักหนี้
 6. พรรคประชาธิปัตย์ : สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ
 7. พรรคก้าวไกล : เกษตรไทยก้าวหน้า ด้วยกระดุม 5 เม็ด
 8. พรรคชาติพัฒนากล้า : เกษตรสร้างชาติ เพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ประมวลสรุป ณ 24 ก.พ. 2566 / ยังไม่พบนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติ

ข้อมูล – ภาพ : BIOTHAI

 1. พรรคเพื่อไทย : พืชผลเกษตรขึ้นยกแผง

 • นำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ AI มาช่วย
 • ปรับปรุงหน้าดิน และใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็น
 • การตลาดนำการผลิต
 • นำสินทรัพย์ดิจิตัล (NFT) มาใช้ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

 1. พรรคภูมิใจไทย : เกษตรร่ำรวย / พักหนี้

 • Contract Farming 4 พืชเศรษฐกิจ + กำหนดราคาล่วงหน้า
 • พักหนี้ 3 ปี หยุดต้น ปลอดดอก คนละไม่เกิน 1 ล้านบาท

 1. พรรคประชาธิปัตย์ : สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ

 • ประกันรายได้จ่ายเงินส่วนต่าง ข้าว มัน ยาง ปาล์ม และข้าวโพด
 • ชาวนารับ 30,000 บาทต่อ 1 ครัวเรือน
 • ฟรีนมโรงเรียน 365 วัน
 • อุดหนุนกลุ่มประมง กลุ่มละ 100,000 บาทต่อปี
 • ปลดล็อกประมงพาณิชย์ ภายใน IUU
 • ออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี

 1. พรรคก้าวไกล : เกษตรไทยก้าวหน้า ด้วยกระดุม 5 เม็ด

 • ปฏิรูปที่ดิน คืนที่ดินประชาชน 10 ล้านไร่ ธนาคารที่ดิน
 • ปลดหนี้เกษตรกร ยกหนี้เกษตรสูงวัย เช่าที่เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น
 • เพิ่มงบพัฒนาแหล่งน้ำท้องถิ่น 25,000 ล้านบาทต่อปี 90 ล้านไร่นอกเขตชลประทาน ดอกเบี้ย 0% เครื่องจักร / เครื่องมือการเกษตร
 • นวัตกรรม สุราก้าวหน้า อาหารโรงเรียนจากชุมชน
 • รับรองมาตรฐาน (GAP/อินทรีย์) ฟรี ท่องเที่ยวเกษตร ส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพดี

 1. พรรคพลังประชารัฐ : นโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม

 • 3 ลด :

– ลดความเสี่ยงด้านราคา 4 พืชหลัก

          – ลดต้นทุนการผลิต ด้วย “โครงการปุ๋ยประชารัฐ”

          – ลดหนี้ให้เกษตรกร

 • 3 เพิ่ม : 

          – เพิ่มรายได้

          – เพิ่มช่องทางทำเกษตร

          – เพิ่มนวัตกรรม

 1. พรรคชาติไทยพัฒนา : WOW Thailand (Wealth, Opportunity, Welfare)

 • พัฒนาเกษตรสมัยใหม่ ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน ขายคาร์บอนเครดิต
 • แจกพันธุ์ข้าวฟรีทั่วประเทศ 60 ล้านไร่ พร้อมเงินทุนเพาะปลูกพืชไร่ละ 1,000 บาท
 • ขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร หน่วยละ 2 บาท
 • บ่อบาดาลขนาดใหญ่ทุกตำบล เพื่อบริโภค/เกษตร

 1. พรรคชาติพัฒนากล้า : เกษตรสร้างชาติ เพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

 • พัฒนาเกษตรพรีเมี่ยม เพิ่มคุณภาพ ขายราคาสูง
 • ใช้เทคโนโลยีช่วยเกษตรแปรรูป โดย Cloud Factory
 • สอนเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ ค้าออนไลน์
 • ปรับโครงสร้างสหกรณ์เกษตรไทย รวมเป็นบริษัท และผลักดันเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

 1. พรรคไทยสร้างไทย : เกษตรกรไทยหายจน หมดหนี้ รายได้ตลอดปี

 • เปิดตลาดเกษตร ศูนย์แปรรูปและขนส่งทุกจังหวัด
 • ปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลย์กับอุปทาน
 • แก้น้ำอย่างยั่งยืน ด้วย “โขง-ชี-มูล” บ่อน้ำ 1 ล้านบ่อ บ่อบาดาล 1 แสนบ่อ ธนาคารน้ำใต้ดินเติมน้ำ
 • เกษตรรักษาสิ่งแวดล้อม : ลดโลกร้อน BCG Model นวัตกรรมลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม
 • เกษตรอุตสาหกรรม / แปรรูป อาหาร พลังงานอื่น ๆ 
 • แก้ไขปัญหาสิทธิที่ดิน และปฏิวัติการใช้ที่ดิน สปก.
 • กองทุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาของเกษตรกร