SCGP เผยความสำเร็จโครงการ “ SCGP ปลูก ลด ร้อน” [GreenAdvertorial]

Green Advertorial :

SCGP เผยความสำเร็จโครงการ “ SCGP ปลูก ลด ร้อนสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าชุมชนกาญจนบุรีรวม 68,863 ต้น กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 654,198 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยชุมชน 

ในปี 2565 ภายใต้โครงการ “SCGP ปลูก ลด ร้อน” SCGP ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการในพื้นที่ และชุมชนจิตอาสากว่า 150 คน พร้อมด้วย 3 โปรกอล์ฟระดับโลก โปรโมโมรียา จุฑานุกาล,โปรเมเอรียา จุฑานุกาล และ โปรเมียวปาจรีย์ อนันต์นฤการ ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น ณ ชุมชนบ้านสระเศรษฐี กาญจนบุรี เพื่อ เพิ่มต้นไม้ให้พื้นที่ป่าชุมชนต้นน้ำซึ่งอยู่ใจกลางพื้นที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ และเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเพาะปลูก 

เดิมผืนป่าแห่งนี้มีสภาพแห้งแล้งและถูกทำลาย SCGP จึงเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้ตั้งแต่ปี พ.. 2562 และร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ป่าชุมชนเริ่มฟื้นฟูและอุดม สมบูรณ์ขึ้น 

โดยกล้าไม้ที่ปลูกเป็นกล้าไม้ป่าเบญจพรรณ รวมถึงกล้าไม้สักทอง มะค่าโมง กระถินเทพา แดง มะฮอกกานี ตะเคียนทอง ยางนา ประดู่ป่า พยุง สน แคนา ขนุนป่า มั่งมี จามจุรี และสะเดาป่า

การปลูกต้นไม้ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจในการเพิ่มจำนวนต้นไม้และพื้นที่สีเขียวให้กับผืนป่าชุมชนบ้านสระ เศรษฐี ที่เป็นแหล่งต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ทำให้คนในชุมชนมีน้ำใช้ สามารถสร้างรายได้จากการ ทำเกษตรกรรม มีอาหารที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอันเกิดการมีส่วนร่วมของ คนในชุมชน 

SCGP เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ป่าชุมชนบ้านสระเศรษฐี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 .บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง กาญจนบุรี มีเนื้อที่ 462  ไร่ เริ่มดำเนินโครงการป่าชุมชนมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ด้วย 4 วัตถุประสงค์ คือ 

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนราษฏรชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐและเอกชน ในการจัดทำให้เป็นพื้นที่ป่า ชุมชน ด้วยการควบคุม ดูแลรักษาหรือบำรุงป่า 
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการร่วมกันจัดการ ป่าในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานขขของรัฐ ให้มี ความเข้มแข็งในบทบาทของการอนุรักษ์ป่าไม้ 

มุ่งมั่นสู่ “ESG” 

“SCGP มุ่งดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและ ESG เพื่อสร้างสมดุลในทุกมิติ ด้วยการนำบริษัทฯ เติบโตไปพร้อมกับการมุ่งเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จึงได้ดำเนินโครงการ “SCGP ปลูก ลด ร้อนเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดผลกระทบจากวิกฤตโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สี เขียวในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

หนึ่งในแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนคือ การชวนภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมลงมือปลูกต้นไม้ ในครั้งนี้ SCGP จึงได้ชวน 3 โปรกอล์ฟหญิงระดับโลก ได้แก่ โปรโมโมรียา จุฑานุกาล” “โปรเมเอรียา จุฑานุกาล”  และ โปรเมียวปาจรีย์ อนันต์นฤการพร้อมด้วยหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน พนักงาน SCGP และ ชุมชนจิตอาสากว่า 150 คน มาร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านสระเศรษฐี ต.บ้าน ใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี” SCGP ระบุ 

ลดคาร์บอน ช่วยโลก 

ในปี 2565 โครงการ “SCGP ปลูก ลด ร้อนได้ปลูกและอนุรักษ์ต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับและกักเก็บก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 68,863 ต้น  

โดยมีปริมาณการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กรณีฐานประมาณ 654,198 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า 

SCGP ยังคงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก พร้อมส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้ลูก หลานต่อไป” SCGP เปิดเผย