แต่งตั้ง “คณะกรรมการกำแพงกันคลื่น”

นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงนามแต่งตั้ง ลงนามแต่งตั้งวานนี้ (22 ธ.ค. 2565) “คณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย” สืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวเรียกร้องการแก้ปัญหากรณี “โครงการกำแพงกันคลื่น” ที่ดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและกรมเจ้าท่า ซึ่งถูกสาธารณะตั้งคำถามสำคัญเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนและความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการใช้งบประมาณในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

(ภาพ : Beach For Life)

คณะกรรมการประกอบด้วย 18 ภาคส่วน/องค์กร/บุคคล รวม 20 คน ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนหน่วยงานโดยตำแหน่ง โดยมี 3 คนเป็นผู้แทนจากกลุ่ม Beach For Life และเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด และมีประธานคือ “ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ” อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม

ระบุ 6 หน้าที่และอำนาจ “รวบรวมปัญหาและศึกษาแนวทางและมาตรกการในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย -เสนอแนะแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหา-เร่งรัดติดตามการดำเนินการ-แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความเหมาะสม-เชิญตัวแทนหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมหรือให้ข้อมูล-ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่นายกฯ มอบหมาย” คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 326/2565 ระบุ

อย่างไรก็ตามในคำสั่งดังกล่าว ไม่ได้มีการกำหนดกรอบเวลาสำหรับการทำงานของคณะกรรมการ