คนลุ่มชีชุมนุมทวงสัญญารัฐ 14 ปี “แก้ปัญหาผู้กระทบเขื่อนร้อยเอ็ด-ยโสธร”

ชี้ปีนี้กระทบหนักเขื่อนทำน้ำท่วมเกี่ยวข้าวไม่ได้เลย จี้ขอคำตอบ “เมื่อไรจะแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเสร็จ เมื่อไรคณะทำงานจะประชุมสรุปความคืบหน้าการดำเนินการ” 

(ภาพ : ขบวนการอีสานใหม่ New Isan Movement)

ราว 11.00 น วันนี้ชาวบ้านจาก “เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธร” หลายร้อยคนได้ตั้งขบวนเดินเท้าฟ้องสาธารณะจากพื้นที่บุ่งน้อย ไปยังศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อชุมนุมเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัด 

ให้เร่งรัดดำเนินการและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนดังกล่าวในพื้นที่ ซึ่งก่อผลกระทบกับคนในพื้นที่มาต่อเนื่องและมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องการแก้ไขปัญหามาต่อเนื่องราว 14 ปี แต่ยังไม่สามารถกระทั่งสรุปว่า พื้นที่ใดบ้างที่ทางการรับรองว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฯ 

(ภาพ : ขบวนการอีสานใหม่ New Isan Movement)

“แถลงการณ์ทวงสัญญาแก้ไขปัญหาเขื่อนน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร

ตามที่มีคำสั่งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ที่ 3146/2565 ลงวันที่ 7 กันยายน 2565 ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปี 2543-2547 จากโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฯ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2563 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร พนมไพร เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร พนมไพร และฝายธาตุน้อย ยโสธร ไว้แล้วนั้น 

และจากตามมติคณะทำงานจัดทำข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ 22 กันยายน 2565 ณ ศาลากลาง จ.ยโสธร เพื่อเป็นการวางกรอบแนวทางและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ตลอดจนเพื่อรับทราบและติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน มติในที่ประชุมคือ

  1. ส่งมอบข้อมูลที่อ.จาก มก.นำไปตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 1-31 ต.ค. 2565
  2. ประชุมคณะทำงาน รายงานผลการดำเนินงานและสรุปผลพื้นที่ได้รับผลกระทบปี 2543-2547 1-30 พ.ย. 2565
  3. ประกาศรายชื่อพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หากไม่เห็นด้วยให้อุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศ 15-30 พ.ย. 2565 
  4. รายงานผลการดำเนินงาน สรุปผลการตรวจสอบพื้นที่ได้รับผลกระทบฯ 1-15 ธ.ค. 2565
  5. มอบฝ่ายเลขาฯ ตรวจสอบวิธีแนวทางในการดำเนิน ในกรณีที่เอกสารสิทธิที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ตามที่มติคณะทำงานจัดทำข้อมูลฯ ได้ประชุมเมื่อ 20 ก.ย. 2565 ณ ร้อยเอ็ดและผ่านซูม 

มติที่ประชุม 

  1. มอบหมายให้ตัวแทนทำงานชุมชน 4 ท่านไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาข้อมูลและการแปลข้อมูลภาพถ่าย
  1. ลดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ
  2. ส่งมอบข้อมูล

ดังนั้นเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีจ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธรจึงทวงสัญญา ดังมีข้อเสนอดังนี้

  1. กรอบระยะเวลาของขบวนการแปลภาพถ่ายจะแล้วเสร็จวันไหน
  2. กำหนดวันประชุมคณะทำงาน ในการรับรองพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด จ.ยโสธร วันไหน” 

ตัวแทนเครือข่ายอ่านแถลงการณ์ฯ ในช่วงเที่ยง ก่อนที่จะประกาศว่า หากไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจ จะไม่เดินทางกลับ พร้อมอธิบายว่าเครือข่ายฯ ได้ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลการชุมนุมแล้ว ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ การประสานขอใช้พื้นที่ชุมนุม-ห้องน้ำ และเจ้าหน้าที่พยาบาล

(ภาพ : ขบวนการอีสานใหม่ New Isan Movement)

“กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานโดยมีอาคารชลประทานในแม่น้ำชี – มูลและลำน้ำสาขาจำนวนมากและหลายโครงการครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2546 กรมชลประทานได้รับการถ่ายโอนงานโครงการฝายในลำน้ำและโครงการสูบน้ำต่างๆ ตลอดลำน้ำในแม่น้ำชี – มูล จากกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน(เดิม) มาอยู่ในความรับผิดชอบอีกจำนวนมาก

โครงการเหล่านี้ได้ถูกแยกส่วนรับผิดชอบให้กับชลประทานจังหวัดต่างๆ ทำให้การบริหารจัดการโครงการนำเนินการได้ไม่เป็นระบบ เพราะขาดการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการแม่น้ำชี – มูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการในลำน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่รวมปลายน้ำในการกำกับดูแล ของสำนักชลประทานที่ 7 เกิดการร้องเรียนเรื่องการบริหารจัดการฝายในลำน้ำ เกษตรกรเหนือฝายต้องการกักเก็บไว้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค จัดทำน้ำประปาเขตชุมชนเมืองและการเกษตรริมแม่น้ำ  

ในฤดูแล้งช่วงที่เกษตรกรท้ายน้ำก็ต้องการเหมือนกันแต่ในช่วงฤดูฝนเกษตรกรเหนือน้ำกลับต้องการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ลงสู่แม่น้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัยแก่เกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรงเพื่อดำเนินการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงโครงการโดยตรง เพื่อดำเนินการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงโครงการให้สามารถบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการขัดแย้งและประสานการใช้น้ำตลอดลำน้ำชี-มูลและสาขาอย่างมีรูปธรรม” กรมชลประทานอธิบายสภาพปัญหาโดยรวมของพื้นที่ผ่านเว็บไซด์

น้ำท่วมร้อยเอ็ดอ่วม 15 อำเภอ พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 3 แสนไร่ จากกรณีเกิดฝนตกหนักเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่าน และอิทธิพลของพายุ “โนรู” ประกอบกับเขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบายน้ำ เป็น 54 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2565 ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชี บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 300,000 ไร่” รายงานข่าวเมื่อ 28 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมาเปิดเผยสถานการณ์พื้นที่ 

(ภาพ : ขบวนการอีสานใหม่ New Isan Movement)
(ภาพ : ขบวนการอีสานใหม่ New Isan Movement)

 

(ภาพ : ขบวนการอีสานใหม่ New Isan Movement)

ชมย้อนหลัง บรรยากาศการชุมนุม