ทส.เตรียมเสนอบอร์ดสิ่งแวดล้อม “ห้ามนำเข้าขยะพลาสติก 3 ปีข้างหน้า”

ประชุมนัดแรกของปี “อนุฯ ขยะพลาสติก-ขยะอีเล็กทรอนิกส์” เห็นชอบร่างข้อเสนอกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ประเด็นการห้ามนำเข้าขยะพลาสติก “ป้องกันไทยเป็นถังขยะโลก” ในปี 2568 สามปีข้างหน้า

“เป็นของขวัญให้คนไทย” รมว.ทส. กล่าวหลังประชุม ด้วยหารือมาสองปีกว่าจะได้ข้อสรุป ยันทั้งสมาคมซาเล้ง-องค์กรสิ่งแวดล้อม “มูลนิธิบูรณนิเวศ” เห็นด้วย

เผยพร้อมยื่นบอร์ดสิ่งแวดล้อมอนุมัติ พร้อม “แผนปฏิบัติการฯ ระยะ2”

(ภาพ : คพ.)

ข้อสรุปหลังหารือ 2 ปี – ร่างข้อเสนอจาก คพ.

“คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ได้ประชุมหารือแนวทางการการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปในมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกเพื่อควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดมลพิษในประเทศไทย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เศษพลาสติกเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต 

มติการประชุมในวันนี้ นับได้ว่าเป็นของขวัญสำหรับประชาชนชาวไทยทุกคน ทุกฝ่ายล้วนเห็นด้วยต่อข้อเสนอตามที่ คพ. ฝ่ายเลขานุการเสนอ” 

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ วานนี้ (16 ก.ย. 2565)

โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า มูลนิธิบูรณะนิเวศ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุม

(ภาพ : คพ.)

เตรียมเสนอบอร์ดสิ่งแวดล้อมอนุมัติ

“ที่ประชุมได้เห็นชอบ ความสามารถในการผลิตจริงของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตปลอดอากร 14 แห่ง และข้อเสนอแนะการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตนำเศษพลาสติกเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั่วไป : กรณีที่ไม่มีเศษพลาสติกในประเทศหรือมีในปริมาณไม่เพียงพอ และมาตรการกำกับการนำเข้าเศษพลาสติกและมาตรการลดผลกระทบจากการห้ามนำเข้าเศษพลาสติก 

โดยได้มอบหมายให้ คพ. จัดทำเป็นนโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก รวมทั้ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป” รมว.ทส. กล่าว

(ภาพ : คพ.)

ห้ามนำเข้า อีก 3 ปี

“จะอนุญาตให้โรงงานอุตสาหกรรม 14 แห่ง ในพื้นที่เขตปลอดอากรนำเข้าเศษพลาสติกได้ในช่วงระยะเวลา 2 ปี คือ 2566 – 2567 

โดยปีที่ 1 (2566) นำเข้าได้ 100 % ไม่เกินความสามารถในการผลิตจริง 

ปีที่ 2 (2567) นำเข้าได้ 50% ของความสามารถในการผลิตจริง 

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ทั่วไป ให้เป็นไปตามแนวทางการห้ามนำเข้าเศษพลาสติกในปี 2564 ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป. 5) และหากมีความจำเป็นต้องนำเข้าเศษพลาสติกในพื้นที่ทั่วไป กรณีที่ไม่มีเศษพลาสติกในประเทศหรือมีในปริมาณไม่เพียงพอ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ 

และในปีที่ 3 (2568) ห้ามนำเข้าในทุกพื้นที่ เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นถังขยะโลก” รมว.ทส.เผย

(ภาพ : คพ.)

4 เป้า “แผนปฏิบัติการระยะ2”

“สำหรับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) มีเป้าหมาย 4 เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1 ปริมาณขยะพลาสติกเป้าหมายที่เข้าสู่ระบบฝังกลบขยะลดลง ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2570 

เป้าหมายที่ 2 ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมายเข้าสู่ระบบรีไซเคิล ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ. 2570 

เป้าหมายที่ 3 ลดปริมาณขยะพลาสติกที่มีโอกาสหลุดรอดลงสู่ทะเล ร้อยละ 50 ภายในปี 2570 และ

เป้าหมายที่ 4 มีเครื่องมือในการบริหารจัดการขยะพลาสติก 

แผนฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) จะใช้เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการขยะพลาสติกเกิดความต่อเนื่อง และยกระดับการจัดการภายใต้บริบทที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล พันธกรณีระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค และสถานการณ์โรคอุบัติใหม่” รมต.วราวุธ กล่าว ในรายงานข่าวจากกรมควบคุมมลพิษ