“7 เดือนแก้ไม่คืบ” พีมูฟยื่น 8 ข้อ ถึงประวิตรผ่าน 20 กว่าผู้ว่าฯ

พีมูฟทวงสัญญารัฐบาล ยื่นหนังสือเรียกร้อง 8 ข้อถึงนายกฯรักษาการ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ 

ยื่นหนังสือเร่งนายกรักษาการ แก้ปัญหาเร่งด่วน 8 ข้อ ผ่านทางผู้ว่ากว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ ก่อนรัฐบาลหมดวาระ หลังผ่านการประชุมมากว่า 7 เดือน ไม่มีความคืบหน้า 

ยื่นหนังสือที่ จ.ตาก (ภาพ : พชร คำชำนาญ)

ยื่นผ่าน 20 ศาลากลางจังหวัด

“การออกมาแสดงเจตจำนงค์ครั้งนี้ของเราเป็นการยื่นคำขาดทางการเมืองถึงทุกภาคส่วน นับจากวันนี้ไปหากยังไม่มีความคืบหน้าใดเกิดขึ้น 

หากยังมีการเฉยชาต่อข้อเรียกร้องของประชาชน ย่อมแสดงให้เห็นว่าภายใต้อำนาจของประวิตร วงษ์สุวรรณ และรัฐบาลชุดนี้ ไม่มีใครสนใจและจริงจังดำเนินการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

และเราจะกำหนดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างภาคประชาชนกับประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐบาล และพรรคร่วมรัฐบาลต่อไป” พีมูฟประกาศผ่านแถลงการณ์

วันนี้ (16 ก.ย. 2565) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม​ (ขปส.​/P-move) เดินทางยื่นหนังสือถึง ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการนายกรัฐมนตรี ในนามประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด กว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ 

“สืบเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวใหญ่ของกลุ่มพีมูฟระหว่าง 23 ม.ค. – 3 ก.พ. และการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพีมูฟ ครั้งที่ 1/2565 ที่ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาการนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันเป็นประธาน โดยในครั้งนั้น พีพูฟได้ยื่นแนวทางแก้ไขปัญหา 15 ข้อ ให้ประวิตรนำเข้าประชุมครม. หลังจากนั้น ครม. ก็มีมติเห็นชอบต่อแนวทางทั้ง 15 ข้อ เมื่อ 2 ก.พ. 2565 

หลังจากนั้นมีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาพีมูฟครั้งที่ 2/2565 เมื่อ 5 พ.ค. 2565  แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการในหลายมติที่ครม. ให้ความเห็นชอบไว้

จากสาเหตุที่ข้อเรียกร้องไม่มีความคืบหน้า และประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ไม่มีความใส่ใจที่จะดำเนินการตามมติที่ให้สัญญาไว้ จึงทำให้พีมูฟต้องเคลื่อนไหวเพื่อยื่นหนังสือฯ ผ่านทางผู้ว่าฯ กว่า 20 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี พังงา ระนอง ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ อุบลราชธานี ชัยภูมิ ขอนแก่น ศรีษะเกษ สุรินทร์ ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย พะเยาลำพูน แม่ฮ่องสอน และตาก” รายงานข่าวเปิดเผย

(ภาพ : พชร คำชำนาญ)

8 ข้อเรียกร้อง

“ข้อเรียกร้องเร่งด่วนเพื่อเร่งรัดดำเนินการ ดังนี้

  1. ขอให้เร่งรัดคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จัดประชุมเพื่อพิจารณายกระดับการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนและดำเนินการตรวจสอบพื้นที่โฉนดชุมชน 486 ชุมชน โดยให้เร่งรัดเพื่อประกาศรับรองพื้นที่ของพีมูฟจำนวน 196 ชุมชน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการดำเนินการตามมาตรการของ คทช. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในพื้นที่ของพีมูฟเอาไว้ก่อน จนกว่าจะมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติของ คทช. ตามมาตรา 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ชัดเจน โดยให้ คทช. เร่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน
  1. เร่งผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานศึกษาร่างกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ เพื่อออกกฎหมายนิรโทษกรรมดังกล่าวให้ทันในสมัยของอายุรัฐบาลชุดนี้
  2. ขอให้คณะรัฐมนตรีเร่งพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีชุมชนที่อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาที่ดินทุกประเภทเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา ทะเบียนบ้านและปรับปรุงที่อยู่อาศัยได้
  1. ขอให้ท่านในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี เร่งลงนามให้คำรับรอง “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง พ.ศ. …. ฉบับประชาชน 16,559 คนเข้าชื่อเสนอกฎหมายฯ ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำวินิจฉัยแล้วว่ากฎหมายดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ต้องส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาให้นายกรัฐมนตรีเพื่อให้คำรับรองโดยเร่งด่วน และผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ฉบับ พ.ศ. …ที่ร่างโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2562 ด้านการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและคุ้มครองวิถีชีวิตของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ฯ
  1. เร่งรัดผลักดันนโยบายการจัดระบบสวัสดิการถ้วนหน้า 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเด็กและเยาวชน ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและที่ดิน ด้านงานและรายได้ ด้านการประกันสังคม ด้านระบบบำนาญประชาชน ด้านสิทธิทางสังคม ได้แก่ การยกระดับเบี้ยยังชีพคนพิการ สิทธิในการข้ามเพศ ชนเผ่าพื้นเมืองและผู้ไร้สถานะทางบุคคล พนักงานบริการ (Sex Worker) คนไร้บ้าน ภายใต้การให้ความเคารพและยอมรับในหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเข้าถึงสิทธิสวัสดิการถ้วนหน้า สิทธิสวัสดิการผ้าอนามัย สิทธิการเข้าถึงขนส่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ การยกเลิกหลักสูตรการศึกษาที่สร้างอคติความเกลียดชัง เหยียดเชื้อชาติ เพศสภาพ ชนชั้น ด้านภาษีและงบประมาณ ทั้งนี้ ให้มีมาตรการในการพัฒนาสวัสดิการสังคมโดยเร่งด่วน
  1. ขอให้ท่านในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี เร่งลงนามให้คำรับรองใน “ร่างพระราชบัญญัติป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. …. (ฉบับประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย)
  1. เร่งรัดผลักดันให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการแก้ไขปัญหาที่ดินทุกประเภท ตามมติการประชุมของคณะอนุกรรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2565 โดยเร่งด่วน
  1. เร่งรัดให้มีการดำเนินการตามมติการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ครั้ง 1/2565 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 โดยการผลักดันพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมบ้านบางกลอย-ใจแผ่นดิน คุ้มครองวิถีการทำไร่หมุนเวียน และขอให้อัยการจังหวัดเพชรบุรีสั่งไม่ฟ้องคดีชาวบ้านบางกลอย 28 ราย โดยเร่งด่วน” หนังสือที่ยื่นถึงนายกฯ รักษาการณ์ระบุ