พีมูฟยื่นทส. จี้เดินหน้า 486 โฉนดชุมชน-ไม่เอา “จัดที่ดินแบบคทช.”

ยื่นหนังสือผ่านรองอธิบดีอุทยานฯ ถึงรมว.ทส. ที่ลำปาง พีมูฟเรียกร้องให้เร่งดำเนินการโฉนดชุมชนตามมติครม. 1 ก.พ. 2565 เผยไร้ความคืบหน้า เผย 97 ชุมชนประกาศยันไม่เอา “โครงการจัดที่ดินชุมชน” ตามแนวทางคทช. ที่กระทรวงฯ กำลังดัน

(ภาพ : พีมูฟ)

ยื่นข้อเรียกร้องที่ลำปาง

วันนี้ (21 มิ.ย. 2565) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) วราวุธ ศิลปอาชา ระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค การแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับหนังสือแทน 

“เรียกร้องให้เร่งรัดดำเนินการยกระดับการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน ตามที่พีมูฟได้เคลื่อนไหว จนมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 และยืนยันไม่รับแนวทางโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)” พีมูฟเปิดเผยข้อเรียกร้อง

(ภาพ : พีมูฟ)

จี้ให้เร่งเดินหน้าโฉนดชุมชน เริ่มที่ 196 พื้นที่พีมูฟ

“สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ในนามสมาชิกขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมขอเรียนให้ท่านทราบว่าพื้นที่ของ สกน.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอยืนยันแนวทางการจัดการที่ดิน “ในรูปแบบโฉนดชุมชน” ทุกพื้นที่ตามมติการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งผ่านการเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

พวกเราขอเรียนให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ ขปส. ได้เร่งรัดให้ คทช. เร่งจัดประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาในการยกระดับการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนและดำเนินการตรวจสอบพื้นที่โฉนดชุมชน 486 ชุมชน โดยขอให้เร่งรัดตรวจสอบความพร้อมเพื่อประกาศรับรองพื้นที่ของ ขปส. จำนวน 196 ชุมชน เป็นพื้นที่ในการจัดที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นตามข้อเสนอดังกล่าว เราจึงขอเรียกร้องให้ยังท่าน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการดำเนินการตามมาตรการของ คทช.ที่ มีอยู่ในปัจจุบัน ในพื้นที่ของ สกน. และ ขปส. เอาไว้ก่อนจนกว่าจะมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติของ คทช. ตามมาตรา 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ชัดเจน” หนังสือระบุ

(ภาพ : พีมูฟ)

เผยทส. ยังดัน “จัดสรรตามคทช.” 

“ภาพรวมของจังหวัดลำปางนั้นเป็นเรื่องการประกาศอุทยานแห่งชาติ โดยมีการเตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ซึ่งพีมูฟได้ยืนยันให้กันพื้นที่อุทยานฯ ออกก่อนจึงประกาศ เนื่องจากเกรงว่าจะถูกจำกัดสิทธิตามวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ และแนวทางการจัดการที่ดินของ คทช. นั้นมีข้อจำกัด ไม่ครอบคลุมในพื้นที่ จึงยืนยันให้มีการยกระดับแนวทางโฉนดชุมชน รวมถึงใช้มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 ส.ค. 2553 ว่าด้วยแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ควบคู่กันไป

ในกรณีเรื่อง คทช. เมื่อวานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็โทรหาผมว่าจะไปสำรวจแบบ คทช. ผมก็แจ้งไปว่าเรายืนยันว่าจะสำรวจแบบโฉนดชุมชน ที่อยู่ภายใต้มาตรา 10 (4) ตาม พ.ร.บ. คทช. อยู่แล้ว ก่อนหน้านั้นก็มีการสำรวจแบบ คทช. แล้วประมาณ 2,000 กว่าไร่ที่บ้านผม แต่ปรากฏว่าจะออก คทช. ได้แค่ไม่กี่ร้อยไร่ บ้านเราอยู่บนภูเขา ติดเงื่อนไขที่ไม่สามารถจัด คทช. ได้ เราจึงยังยืนยันว่าจะใช้แนวทางโฉนดชุมชนและแนวทางตามมติ ครม. 3 ส.ค. 2553 อยากจะให้หนังสือที่เรายื่นไปนั้นไปสู่ระดับการปฏิบัติในพื้นที่ด้วย” สมชาติ รักษ์สองพลู ชาวกะเหรี่ยงบ้านกลาง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ผู้แทนพีมูฟ กล่าว

สมชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุด พีมูฟได้ยื่นบัญชีรายชื่อชุมชนในภาคเหนือแนบท้ายที่ยืนยันใช้แนวทางโฉนดชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร รวมทั้งสิ้น 97 ชุมชน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ลำพูน น่าน แม่ฮ่องสอน แพร่ และตาก

ด้านสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวให้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต่อที่ประชุมว่า 

“ราชการเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยกันดูแลทรัพยากรเพื่อให้ภาพรวมของประเทศได้รับผลประโยชน์สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน ในการดำเนินการต่างๆ เราก็พยายามฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนให้มากที่สุด 

อะไรที่ทำให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความรักในถิ่นฐาน เราก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการ แต่เราก็ต้องมีกฎหมายที่ต้องใช้บังคับกับทุกคน ทุกแห่งในพื้นที่ของเรา เราก็ต้องคำนึงถึงทั้งสองฝ่าย ทั้งพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน และฝ่ายของคนทั่วๆ ไปที่จะได้รับผลด้วย” สิทธิชัยกล่าว

พชระ คำชำนาญ รายงาน