เตรียมติดตั้ง “ทุ่นกักขยะ” 5 ปากแม่น้ำสู่อ่าวไทย นำร่องสู่ “ขยะทะเลเป็นศูนย์”

โครงการล่าสุด ภายใต้ความร่วมมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ (ทส.) กับ 6 บริษัทเอกชนรายใหญ่ “ร่วมจัดการขยะ สู่เป้าขยะทะเลเป็นศูนย์” 

รายงานข่าวเปิดเผยว่า วานนี้ (8 มิ.ย.2565) ได้มีการลงนามความมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กับ 6 บริษัทเอกชนรายใหญ่ของไทย เพื่อร่วมกันจัดการขยะทะเล สู่เป้าลดขยะทะเลเป็นศูนย์ โดยเริ่มจากการจัดทำโครงการนำร่อง ติดตั้งทุ่นกักขยะที่ปากแม่น้ำสายสำคัญ 5 สาย ที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย

6 เอกชนที่เข้าร่วม รวมถึง เอสซีจี (ปูนซิเมนต์ไทย)  บ้านปู ธนาคารกรุงเทพ กัลฟ์ (กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์) และปตท. (พีทีที โกลบอล เคมิคอล)

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อแม่น้ำทั้งห้าอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่ารวมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง และแม่น้ำตาปี

(ภาพ : ฐานเศรษฐกิจ)

กำหนดเสร็จใน 5 ปี

“ที่ผ่านมา ไทยได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรทั้งขยะบนบกและขยะทะเล และมีแผนบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ. 2561-2573)  

ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อตระหนักถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล โดยดำเนินการลดปริมาณขยะในแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่ทะเลในบริเวณปากแม่น้ำโดยเร็ว 

นอกจากนี้ยังต้องอาศัย ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม ดังนั้นหากภาคีเครือข่ายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในขอบเขตที่กว้างและเข้มข้นขึ้น มากกว่าการบริจาคเงินทุนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานภาครัฐ เช่นการจัดหาและบริหารจัดการเครื่องมือดักขยะบริเวณปากแม่น้ำ การสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชมในพื้นที่ 

โดยบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม ประสานความร่วมมือ และร่วมกันผลักดันการดําเนินงานตามโครงการฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ เป็นต้นไป”วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวหลังการลงนามที่จัดขึ้นในวันทะเลโลก ที่หาดป่าตอง ภูเก็ต

(ภาพ : SCG)

“พร้อมร่วมมือ” SCG 

“ปัญหาขยะทะเลในปัจจุบันนับเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วนในความร่วมมือครั้งนี้อย่างจริงจัง ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้กลับมาสวยงาม 

โดยเอสซีจี พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ใน MOU ดำเนินโครงการติดตั้งทุ่นกักขยะ (Boom) และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องในบริเวณปากแม่น้ำสายหลักบริเวณอ่าวไทยตอนบน สนับสนุนภาครัฐและทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลและลดผลกระทบจากขยะทะเลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

เอสซีจี เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social และ Governance) และ ESG 4 Plus ของเอสซีจี” วิเชษฐ์ ชูเชื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าว

หมายเหตุ : รายงานข่าวชิ้นนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก SCG