“ร่วมชุมนุม 28 พค.” เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเหนือ-อีสาน-ใต้ แถลง

“ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่มีมติ เท่ากับส่งสัญญาณผลักดันต่อร่างพรบ.คุมการรวมกลุ่มประชาชน” กป.อพช. แถลงช่วงเที่ยงวันนี้ ประกาศส่งตัวแทนจากทุกภาคเข้าร่วมชุมนุมเครือข่ายฯ 28 พ.ค. อยู่ยาวจนกว่าข้อเรียกร้องจะบรรลุ “ครม.มีมติยกเลิก”

(ภาพ : สื่อเถื่อน ข่าว)

3 กป.อพช. แถลงหนุนจุดยืนเครือข่ายฯ ผู้ชุมนุม

“ตามที่มีกลุ่ม เครือข่าย องค์กร ต่างๆจากทุกภูมิภาคในประเทศ ได้รวมตัวกันในนามของเครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน โดยมีเหตุผลที่สำคัญในการคัดค้านครั้งนี้ว่า

  1. เป็นร่างกฎหมายที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมใดๆในการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าว
  2. เป็นร่างกฎหมายที่ละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติไว้ว่า “ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอันชอบธรรม ในการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์”
  3. เป็นร่างกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการจำกัดสิทธิ คุกคามเสรีภาพต่อการรวมกลุ่มของประชาชนทุกๆกลุ่ม โดยมิได้มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนใดๆ

และจากการติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน มาตั้งแต่ต้นปี 2565 ตลอดต่อเนื่องมาถึงวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่า ทางรัฐบาลมิได้มีการดำเนินการใดๆ ต่อข้อเรียกร้องของประชาชน ที่มีข้อเสนอให้ยุติการดำเนินการร่งกฎหมายดังกล่าว 

แต่กลับพบว่ามีความพยายามเดินหน้าร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างผิดปกติวิสัย เช่น กรณีกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้มีการขยายเวลาในการรับฟังความคิดเห็นโดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มหรือองค์กรในสังกัด เป็นต้น” 

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ได้ออกแถลงการณ์ต่อกรณีการชุมนุมคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน ในช่วงเที่ยงวันนี้ (25 พ.ค. 2565)

(ภาพ : สื่อเถื่อน ข่าว)

ไม่มีมติ = ประกาศเดินหน้าดันต่อ

“ต่อเมื่อเมื่อวันที่ 24 พ.ค.65 ทางเครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน ได้มีการรวมกลุ่มกันไปยื่นข้อเสนอต่อ ครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีข้อเรียกร้องที่สำคัญคือ

  1. ให้ ครม. ยกเลิกมติ ครม. ที่เคยเห็นชอบและอนุมัติในหลักการร่าง พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ….
  2. ให้ ครม. มีมติรับรองว่าจะไม่มีการผลักดันร่าง พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ… ไม่ว่าในกรณีใดๆ

แต่ผลปรากฏว่า ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทาง ครม. ไม่ได้มีมติใดๆ ตามข้อเรียกร้องของเครือข่ายคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน นั่นชี้ให้เห็นว่า ทางรัฐบาลและ ครม. มิได้ให้ความสนใจและไม่ให้ความสำคัญของภาคประชาชน นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่า รัฐบาลมีเจตนาที่ชัดเจนในการเดินหน้าร่างกฎหมายฉบับนี้” แถลงการณ์ระบุ

(ภาพ : สื่อเถื่อน ข่าว)

ประกาศ ส่งคนร่วมชุมนุมจากเหนือ-อีสาน-ใต้

“ดังนั้นทางคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จึงมีความเห็นร่วมกันว่า รัฐบาลนี้ มีเจตนาที่ชัดเจนในการที่จะคุกคามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และเราไม่สามารถที่จะยินยอม พร้อมรับ การกระทำเยี่ยงนี้ได้ จึงขอประกาศแนวทางของ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ดังนี้

  1. ทางคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้  ขอสนับสนุนและเข้าร่วมการเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน จนกว่าจะมีมติ ครม.รับรองว่าจะไม่มีการผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้อีก
  2. ทางคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ จะระดมกำลังจากองค์กรสมาชิกในทุกภูมิภาค เข้าร่วมการชุมนุมกับเครือข่ายประชาชนคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.65 จนกว่าจะบรรลุข้อเรียกร้องทุกประการ

แถลงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ด้านหน้าองค์การสหประชาชาติ” แถลงการณ์ระบุ