PhotoEssay : ในวิถีอาหาร ณ ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง

(ภาพ : GreenNews / จามร ศรเพชรนรินทร์)
(ภาพ : GreenNews / จามร ศรเพชรนรินทร์)
(ภาพ : GreenNews / จามร ศรเพชรนรินทร์)
(ภาพ : GreenNews / จามร ศรเพชรนรินทร์)
(ภาพ : GreenNews / จามร ศรเพชรนรินทร์)
(ภาพ : GreenNews / จามร ศรเพชรนรินทร์)
(ภาพ : GreenNews / จามร ศรเพชรนรินทร์)
(ภาพ : GreenNews / จามร ศรเพชรนรินทร์)

การรายงานข่าวซีรีส์นี้ได้รับการสนับสนุนจาก Internews’ Earth Journalism Network