PhotoEssay : ในการเปลี่ยนแปลง ณ ลุ่มน้ำสงคราม

10 ภาพการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ลุ่มน้ำสงคราม กลาง 3 ภัยคุกคามสำคัญ 

(ภาพ : GreenNews / ปรีชา ศรีสุวรรณ)
(ภาพ : GreenNews / ปรีชา ศรีสุวรรณ)
(ภาพ : GreenNews / ปรีชา ศรีสุวรรณ)
(ภาพ : GreenNews / ปรีชา ศรีสุวรรณ)
(ภาพ : GreenNews / ปรีชา ศรีสุวรรณ)
(ภาพ : GreenNews / ปรีชา ศรีสุวรรณ)
(ภาพ : GreenNews / ปรีชา ศรีสุวรรณ)
(ภาพ : GreenNews / ปรีชา ศรีสุวรรณ)
(ภาพ : GreenNews / ปรีชา ศรีสุวรรณ)
(ภาพ : GreenNews / ปรีชา ศรีสุวรรณ)
(ภาพ : GreenNews / ปรีชา ศรีสุวรรณ)