GreenShot : ระหว่างรอคราบ (น้ำมันรั่ว) จาง

GreenShot : ระหว่างรอ (ผลประชุมที่จะจัดการให้) คราบ (น้ำมัน) จาง

(ภาพ : SPRC YouTube)

ภาพนี้ไม่ใช่ภาพปัจจุบัน เป็นภาพเก่าของเต่าใต้ท้องทะเลระยอง แหวกว่ายข้าง ๆ ท่อน้ำมัน จากวิดีโอพรีเซนต์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของ SPRC หยิบมานำเสนอด้วยเห็นว่าเข้ากับสถานการณ์ล่าสุดของเหตุการณ์น้ำมันรั่วระยองได้เป็นอย่างดี

“เพราะอ่าวไทยคือบ้าน ทุกชีวิตในทะเลคือครอบครัวของเรา” 

ข้อความนี้บริษัท ChevronSPRC เลือกมานำเสนอแทนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม พร้อม 4 หลักการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจ ซึ่งคือ 

 1. การตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  ทุกคนล้วนต้องทำการตัดสินใจที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การปฏิบัติงานประจำวันไปจนถึงการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ เราย่อมตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อนำสิ่งแวดล้อมมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 2. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  เราใช้ระบบการบริหารจัดการความเป็นเลิศ เพื่อบ่งชี้และจัดการความเสี่ยงที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และลดโอกาสที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ
 3. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ
  เรานำบทบัญญัติ 10 ประการในการดำเนินงานอย่างปลอดภัยของเรามาใช้อย่างเคร่งครัด รวมถึงยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบการผลิตและความปลอดภัยกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 4. กำกับดูแลสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม
  เรามีการวางแผนและดำเนินการรื้อถอน ฟื้นฟู และแปรสภาพสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ยังใช้งานอยู่และที่เลิกใช้งานแล้ว โดยมีเป้าหมายที่จะให้พื้นที่เหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก

คงต้องจับตากันว่า “คำพูดนี้จะถูกแปรเป็นการกระทำได้จริงไหม และแค่ไหน” 

อีกความเคลื่อนที่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญบอกว่าสิ่งที่ ChevronSPRC ประกาศดังกล่าวจะเป็นจริงได้แค่ไหนคือ บทบาทจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังคงถูกตั้งคำถามว่า “ดีแล้วหรือ”

หนึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงคือ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ภายใต้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีความคืบหน้าน่าชื่นใจ (เสียที) ด้วยการจัดเวทีวิชาการ “พลิกฟื้นทะเลไทย จากมหันตภัย น้ำมันรั่วไหล” ในเช้าวันนี้ (11 ก.พ.) 8.30 – 12.00 น. และคาดว่าน่าจะได้คำตอบ “ระบบจัดการวิกฤตน้ำมันรั่วระยอง” ที่ดีกว่าเดิม (?)

ตามด้วย ช่วงบ่าย 13.30 น จะมีการแถลงข่าว “การประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการ ทส. กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหา กรณีน้ำมันรั่วไหลกลางทะเล เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง” ที่หลายคนอาจแอบตั้งคำถาม “ทำไมเค้าเพิ่งคุยกันนะ” 

เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของประเด็นความเคลื่อนไหวเหนือผิวน้ำและบนฝั่ง ที่อาจจะเป็นหวังสำหรับ “น้องเต่าใต้เลระยอง” ระหว่างรอคราบจาง