ชาวบ้านปากชมถกตั้งรับ “PNPCA เขื่อนสานะคาม 16 ธ.ค.” – “โขงผันผวน”

“ชุมชนคนฮักปากชม” หารือเครือข่ายคนลุ่มโขง 7 จังหวัดอีสาน ตั้งรับทั้งโครงการเขื่อนบนลำโขง “สานะคาม” ที่กำลังจะเข้ามาสร้างห่างปากชมแค่ 2 กม. และหาทางกำหนดทิศการพัฒนาพื้นที่โดยชุมชนกลางภาวะคุกคามจากโขงผันผวน

(ภาพ : คสข.)

หารือท่าทีต่อเขื่อนสานะคาม

รายงานข่าวเปิดเผยว่า วันนี้ (2 ธ.ค. 2564) ตัวแทนชาวบ้านจากกลุ่ม “ชุมชนคนฮักปากชม” ซึ่งมีสมาชิกจากชุมชน หมู่ 1 และ หมู่ 10 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ได้จัดเวทีหารือร่วมกับตัวแทนของสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) รวม 25 คน

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการแลกเปลี่ยนคือ ท่าทีชุมชนที่จะมีต่อกรณีการจัดเวทีรับฟัง PNPCA หรือ เวทีการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) ของโครงการก่อสร้างเขื่อนสานะคาม ขนาด 684 เมกะวัตต์ บนลำน้ำโขง และห่างจากชายแดนปากชมเพียง 2 กิโลเมตร

“ได้มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง โดยเฉพาะเขื่อนสะนะคาม ซึ่งจะมีการจัดเวทีให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ที่อ.เชียงคาน จ.เลย รวมทั้งติดตามสถานการณ์เขื่อนปากชมที่มีแผนจะก่อสร้างในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกับวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างมาก” แหล่งข่าวจากที่ประชุมเปิดเผย

(ภาพ : คสข.)

หาทางแก้-รับมือโขงผันผวน

อีกประเด็นที่มีการหารือครั้งนี้ คือเรื่องการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาโขงผันผวนหลังจากนี้

“กลุ่มชุมชนคนฮักปากชม มีแผนในการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกลุ่ม ขยายเครือข่ายร่วมกับพื้นที่อื่นๆที่ประสบปัญหาเดียวกัน ให้สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน องค์กรต่างๆได้ ภายใต้การเห็นชอบของสมาชิกอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดนำเสนอแผนงานแก้ไขปัญหาที่เกิดจากโขงผันผวนเพื่อนำเสนอให้สมาชิกในชุมชนร่วมพิจารณา  กำหนดเป็น “ธรรมนูญชุมชน” ที่สมาชิกเห็นร่วมกัน

ได้มีการทบทวนสรุปบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งการดำเนินงานวิจัยไทบ้าน สำรวจข้อมูลปัญหา ผลกระทบ จัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหา ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำเขตอนุรักษ์ปลาในแม่น้ำโขง ในลำน้ำชม การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพรายได้ของผู้ได้รับผลกระทบในระดับครัวเรือน” แหล่งข่าวเปิดเผย

“นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงความคืบหน้าของการยื่นเรื่องถวายฎีกาแก้ปัญหาผลกระทบแม่น้ำโขง โดยในวันนี้ ศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ประธานคสข. คนปัจจุบันได้ชี้แจงผ่านออนไลน์ให้ชาวบ้านได้รับฟังว่า หลังจากเข้าพบ นายระพีพัฒน์ จันทร์ศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพื่อติดตามความคืบหน้า ผลจากการหารือได้มีการสั่งการประสานงานถึงผู้บริหารทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเร่งรัดจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกับเกษตรกรที่มีรายชื่อถวายฎีกาในพื้นที่ 7 จังหวัดลุ่มน้ำโขงภาคอีสาน ในการจัดตั้งคำของบประมาณ/โครงการ ปี 2566 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อดำเนินการจัดทำแผนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนต่อไป ซึ่งในพื้นที่ อ.ปากชม มีผู้ลงชื่อยื่นถวายฎีกาจาก 2 หมู่บ้าน” รายงานข่าวเปิดเผย

(ภาพ : คสข.)