ประกาศกระทรวงฯ ใหม่ – ‘ปิโตร’ ไม่ต้องทำ EIA แล้ว ?

มีผลตั้งแต่วันนี้ (16 มีนาคม 2564) หลังประกาศในราชกิจจาวานนี้ (15 มีนาคม 2564) และลงนามโดย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เมื่อ 18 มกราคม  พ.ศ.2564

สาระสำคัญ คือ ให้ยกเลิกประกาศฯ ฉบับก่อน ที่กำหนดให้โครงการและการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย ต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ “ทุกขนาด” “ในขั้นตอนขออนุญาตโครงการและขั้นตอนก่อสร้าง” ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 4 และ 6 เดิม

เบื้องต้น คาดว่าน่าจะส่งผลกับการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ 

 

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 15 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา (หน้า 16 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 57 ง) ได้ตีพิมพ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีใจความสำคัญ ให้ยกเลิกประกาศฯ ฉบับก่อน ที่กำหนดให้โครงการและการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทย ต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

“โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมการกำหหนดประเภทของโครงการ กิจการ และการดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤจิกายน พ.ศ. 2561 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกรกะทรวงทรัพยากกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิก ข้อความในลำดับที่ 2 และลำดับที่ 7 ของเอกสารท้ายประกาศ 4 โครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกาบน พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เอกสารท้ายประกาศ 4

โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 2 และลำดับที่ 7 ของเอกสารท้ายประกาศ 6 ขั้นตอน ในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 

เอกสารท้ายประกาศ 6

ขั้นตอนในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ 3 ประกกาศนี้ให้บังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม  พ.ศ.2564

วราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ราชกิจจาระบุ

 

ดูเอกสารฉบับเต็ม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/057/T_0016.PDF