เทรนด์การก่อสร้างและที่อยู่อาศัย 2021 ดูแลสุขภาพโลกสุขภาพเรา

ครบรอบ 1 ปี ที่โลกได้รู้จักกับโควิด 19  ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้าง และยังเร่งให้เกิดเทรนด์ใหม่ๆ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด  ส่งผลต่อเนื่องมาให้เห็นในปี 2021 นี้

จากสังคมโลกที่เปลี่ยนไป สิ่งใดบ้างที่เปลี่ยนแปลงต่อการการใช้ชีวิต ธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มองเทรนด์การก่อสร้างและที่อยู่อาศัย ในปี 2021 ประกอบไปด้วย 4 ข้อ

1.Digital Transformation ทุกภาคส่วนจะนำเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาปรับใช้จนกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ (New Normal) ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์แทนการเดินทางมาประชุมในรูปแบบเก่า หรือ การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ  ภาคการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยจะต้องปรับตัวตามพฤติกรรมใหม่ๆ นี้เช่นกัน

2.Renovation for Better Living ผู้คนให้ความสำคัญใส่ใจกับพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นจากช่วงล็อคดาวน์ที่อยู่บ้านกันมากกว่าเคย มีการปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่และรองรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

3.Well-Being โลกตื่นตัวเรื่องสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น  โดยเฉพาะอย่างประเทศไทยยังต้องปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) 

4.Green Living ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน พัฒนาการผลิตให้เป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นเพราะทั่วโลกต่างรับมือกับการสภาวการณ์โลกเปลี่ยนแปลง จนหันกลับมามองที่ตัวมนุษย์เองว่าที่ผ่านมาดูแลโลกนี้ดีเพียงพอหรือยัง

“พอเกิดโควิดแล้ว เกิดคำถามขึ้นมากมายตามมาว่าที่ผ่านมาเราดูแลโลกนี้ดีเพียงพอไหม เพราะต้องยอมรับวิกฤตหลาย ๆ เรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากผลกระทบของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนจะกลับมาทบทวนว่าเราดูแลตัวเราเองแล้ว เราจะสามารถดูแลโลกไปพร้อมกันได้ด้วยไหม คงต้องมองย้อนกลับมามองถึงการใช้ชีวิตประจำวันและสิ่งรอบตัวว่าเราจะดูแลต่อจากนี้อย่างไร” วชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business กล่าว

เทรนด์ก่อสร้างใหม่จะร่วมกันสร้างภาพ “Smart City เมืองอัจฉริยะ” ให้ชัดเจนมากขึ้น นำไปสู่การใช้ชีวิตในรูปแบบ Smart Living ที่เชื่อมต่อทุกประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  โดยเอสซีจีได้พัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมพัฒนากลยุทธ์รอบด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมที่หลากหลายของผู้บริโภค ตลอดจนด้านการผลิตทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อผลิตพลังงานทดแทน 

คุณภาพชีวิตที่ดีภายในอาคารเป็นเรื่องสำคัญ SCG Smart Building Solution จึงได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามายกระดับการใช้งานอาคาร ทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน ความสะดวกสบาย ความสะอาดและความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น Energy WELL Series ระบบที่ช่วยลดการใช้พลังงานในระบบระบายอากาศ ด้วยระบบดูดซับสารพิษในอากาศ ช่วยควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดียิ่งขึ้นและลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้ถึง 20-40% ต่อปี และ SCG Solar Roof Solution  หลังคาโซลาร์เพื่อบ้านประหยัดพลังงาน ช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง 60%

ไม่เพียงแต่การก่อสร้างภายในเท่านั้น การก่อสร้างอาคารเองก็ปรับตัวเข้าเทรนด์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นกัน “Smart Construction” จะออกแบบอาคารอย่างมีประสิทธิภาพและลดการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast) เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดการเกิดของเสีย ณ จุดก่อสร้าง

“เมื่อก่อนนี้การก่อสร้างมักนึกถึงแค่งานโครงสร้างอาคาร แต่ปัจจุบันมันต้องมองทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อน ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองหรือเรื่องการจัดการน้ำ ซึ่งจะเชื่อมโยงถึงภาคการอุปโภคบริโภค ทั้งในเชิงของการเกษตรและอุตสาหกรรม ดังนั้นเราจึงต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด” ชูโชค ศิวะคุณากร Managing Director บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด กล่าว