ไทยรายงานความคืบหน้าปล่อยก๊าซเรือนกระจก ย้ำที่ประชุมสหประชาชาติ ปี’58 ลดลงร้อยละ 11

ไทยร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-สร้างความโปร่งใส แจงผลลดก๊าซเรือนกระจกปี 58 จำนวน 40 ล้านตันคาร์บอนฯ

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แถลงว่า ระหว่างวันที่ 15-27 มิถุนายน 2562 มีการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ครั้งที่ 50 (The fiftieth sessions of the subsidiary bodies: SB50) ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นการประชุมย่อยแลกเปลี่ยนมุมมอง (The facilitative sharing of views: FSV) เพื่อนำเสนอรายละเอียดของรายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี

สำหรับกระบวนการ FSV นี้ เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการด้านความโปร่งใส ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ต้องเข้าร่วมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการรายงานข้อมูลการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งไทยได้เข้าร่วมประชุมกระบวนการ FSV นี้เป็นครั้งที่ 2

ทั้งนี้ ไทยได้นำเสนอรายละเอียดและตอบข้อซักถามของประเทศต่างๆ โดยได้นำเสนอข้อมูลสำคัญ อาทิ ข้อมูลสถานการณ์ประเทศ โครงสร้างเชิงสถาบัน ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2556 ซึ่งมีปริมาณ 318.66 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า (MtCO2) และมีผลการลดก๊าซเรือนกระจก ปี 2558 จำนวน 40.14 MtCO2 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 เทียบกับในกรณีปกติ และข้อมูลการสนับสนุนที่ได้รับและความต้องการได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากต่างประเทศ เป็นต้น

นางรวีวรรณ กล่าวว่า ประเทศต่างๆ ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แก่ สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และเวียดนาม เกี่ยวกับความท้าทายในการปรับปรุงโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อให้มีการรายงานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แนวทางการปรับปรุงการเตรียมบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกให้มีความโปร่งใสในอนาคต การเสริมสร้างศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก และขอให้แบ่งปันประสบการณ์การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกรายปี และการรายงานข้อมูลย้อนหลัง