ขยะพลาสติกในมหาสมุทรอาจมากกว่าปลา

เนื่องใน World Ocean Day 2019 ปัญหาขยะพลาสติกได้ตอกย้ำว่า “ทะเลกำลังวิกฤต” โดยพลาสติกกว่าร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิล และได้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม มีขยะถูกทิ้งสู่มหาสมุทรปีละกว่า 8 ล้านตัน หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป ภายในปี 2593 ปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทรอาจมากกว่าปลา เพราะมีการคาดการณ์ด้วยว่าภายในปี ค.ศ.2050 จะมีการผลิตพลาสติกเพิ่มอีกเป็น 4 เท่า

สำหรับประเทศไทยสร้างขยะ 27 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติก 2 ล้านตัน คนไทยแต่ละคนสร้างขยะ 1.1 กิโลกรัมต่อวัน เป็นถุงพลาสติก 8-10 ใบต่อวัน ปัจจุบันไทยผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว 45,000 ล้านใบ ดังนั้นไทยจึงกำหนดโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก ปี 2561-2573 เพื่อเป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ อาทิ ภายในปี 2562 เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเลิกใช้พลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบางใช้ครั้งเดียว และหลอดพลาสติกภายในปี 2565