อุทยานฯ ชูผลงานปัจจุบัน-ปูเส้นทางสู่อนาคต เป้าปี ’69 ป่าอนุรักษ์ครบ 25%-จัดสรรที่ดินคน

อุทยานฯโชว์ผลงานจากอดีต-ปัจจุบัน พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานอนาคต วางเป้าปี 69 ป่าอนุรักษ์ครบ 25% แก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรให้ถูกต้องตามกม.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “อส.จากอดีตถึงปัจจุบัน และย่างก้าวสำคัญสู่อนาคต” เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 โดยได้มีการเผยแพร่ผลงานของกรมอุทยานฯ จากอดีตถึงปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคต พร้อมกับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การถ่ายทอดบทเรียนต่างๆ ผ่าน 8 กลุ่มการทำงาน

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1.การเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ 25% ของพื้นที่ประเทศไทย ตามแผนที่ได้วางไว้คือในปี 2562 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมดต้องเข้าสู่กระบวนการของคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด (คปป.จ.) ปี 2565 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมดต้องเข้าสู่กระบวนการคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติฯ และคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ และในปี 2569 ประเทศไทยต้องมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายให้ได้ 25% ของพื้นที่ประเทศ

2.การบริหารจัดการสัตว์ป่า ในปี 2562 ซึ่งประเทศไทยกำลังจะหลุดจากบัญชีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) 3.การบริหารอุทยานแห่งชาติสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟู เช่น อ่าวมาหยา หรือการลดใช้พลาสติกในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ โดยในอนาคตจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาจัดการร่วมด้วย

4.เป้าหมายการจัดการคนอยู่กับป่า ในปี 2562-2563 จะต้องสำรวจและบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎร และในปี 2564-2565 จะต้องมีการอนุญาตให้ประชาชนอาศัยในเขตพื้นที่ป่าได้ตามกฎหมายให้แล้วเสร็จไม่ต่ำกว่า 70% ของพื้นที่ 5.การบริหารจัดการโครงการ ป่าในเมือง อส. – สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย โดยได้มีการคัดเลือกพื้นที่ป่าในเมืองทั้งหมด 54 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการปลูกสร้างป่าขึ้นใหม่ แต่เป็นการใช้พื้นที่เดิมของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในการใช้บริการพักผ่อน หรือออกกำลังกาย

6.แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ อส. ภายใต้ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ 7.การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ระบบการเดินลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ เพิ่มศักยภาพในการป้องกัน ปราบปรามและการจัดการพื้นที่ โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อวางแผนลาดตระเวน การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผลในมาตรฐานเดียวกันทุกที่ ซึ่งเครื่องมือนี้ถือเป็นต้นแบบให้กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

8.การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่องการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งไทยเป็นประธานอาเซียนในการประชุม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี อส. กล่าวว่า ปัจจุบัน อส. ได้มีการรับผิดชอบดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศประมาณ 73 ล้านไร่ แบ่งการบริหารงานทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีอุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 78 แห่ง ซึ่งมีภารกิจในการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และทำพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม การกระตุ้น และการปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนมีความหวงแหน และมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น