หยุดคุกคาม ‘ผึ้ง’ เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของมนุษยชาติ

สามส่วนสี่ของพืชอาหารทั่วโลกนั้นอาศัยการผสมเกสรของแมลงจำพวก ผึ้ง ผีเสื้อ และสัตว์ตัวจิ๋วอื่นๆ โดยร้อยละ 75 ของอาหารพืชที่ปลูกทั้งหมดจะถูกผสมเกสรโดยผึ้ง

ผึ้งและแมลงผสมเกสรจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในระบบการผลิตอาหารและเศรษฐกิจของโลก แต่ปัจจุบันชีวิตของผึ้งกลับถูกคุกคามจากอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างหนัก โดยเฉพาะการใช้สารเคมี 

ฉะนั้นปริมาณรังผึ้งที่ลดลงย่อมหมายถึงความมั่นคงด้านอาหารของมนุษย์กำลังถูกสั่นคลอน และระบบนิเวศโดยรวมกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง