จีนเตรียมร่วมวงแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำ ‘แม่น้ำโขง’ ครั้งแรกในรอบ 10 ปี-สทนช.รับเจ้าภาพประสาน

จีนเตรียมร่วมวงแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำ ‘แม่น้ำโขง’ ครั้งแรกในรอบ 10 ปี-สทนช.รับเจ้าภาพประสาน

สทนช.เตรียมประสานความร่วมมือรัฐบาลจีน เชื่อมข้อมูลบริหารจัดการ “แม่น้ำโขง-ล้านช้าง” หลังจีนมีจุดเปลี่ยนท่าทีครั้งแรกในรอบ 10 ปี

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า จากผลการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (JCCCN) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26-28 มี.ค. 2562 ได้มีการพิจารณาในประเด็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำเพื่อการเดินเรือที่ปลอดภัยในแม่น้ำโขง-ล้านช้าง ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งฝ่ายจีนเห็นพ้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำ โดยจะประสานกับหน่วยงานภายในให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรา 21 ของความตกลง JCCCN เพื่อให้การเดินเรือมีความปลอดภัยและสะดวกโดยเฉพาะในฤดูแล้ง

ทั้งนี้ จีนได้กำหนดให้ขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการไหลของน้ำตามที่ฝ่ายไทยร้องขอ ซึ่ง สทนช.ได้พิจารณาแล้วว่าประเด็นดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จึงพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการผลักดันการดำเนินงานผ่านกลไกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง หรือ Mekong-Lancang Cooperation (MLC) สาขาทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ JCCCN เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำกับจีนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายสมเกียรติ กล่าวว่า การเปลี่ยนท่าทีเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำจากผลการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งแรกของจีนในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเคยมีความพยายามผ่านกลไกคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง (MRC) มาโดยตลอด แต่ยังไม่ครอบคลุมและเกิดประสิทธิผลมากนัก ซึ่งการหารือร่วมกันครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนกลไกการให้ข้อมูลด้านน้ำอย่างมีนัยสำคัญ จึงนับเป็นความก้าวหน้าสำคัญที่ฝ่ายไทยจะต้องดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขง-ล้านช้าง รวมถึงการป้องกันบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดน จากสถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและระดับน้ำอย่างฉับพลันอีกด้วย

สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำฯ ระหว่างรัฐบาลไทยกับจีน และประเทศสมาชิก JCCCN ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนภายใต้พันธกรณีของความตกลง JCCCN ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกเดียวที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ และสามารถผลักดันการดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (TNMC) ได้นำเสนอและพยายามผลักดันประเด็นด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลน้ำกับจีน ร่วมกับกรมเจ้าท่าอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันปัจจุบันยังมีโครงการ “กลไกความร่วมมือข้ามพรมแดน เพื่อสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและนำเสนอกลไกความร่วมมือที่เหมาะสม ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศสมาชิกของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) และอยู่ระหว่างดำเนินการ โดย สทนช.มีบทบาทในฐานะหน่วยงานกลางในการดำเนินโครงการฯ เช่นเดียวกัน

อนึ่ง การประชุม JCCCN ดังกล่าว ซึ่งกรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีเป้าหมายสำคัญเพื่อหารือและรับทราบการดำเนินงานตามความตกลง JCCCN สำหรับการพัฒนาการขนส่งในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง และมุ่งเน้นสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทยและจีนเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรมเจ้าท่าและขนส่งทางน้ำของประเทศสมาชิก JCCCN ได้แก่ จีน ลาว เมียนมา ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สทนช. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม

 ,