ลาวผุด ‘เขื่อนปากลาย’ แห่งที่ 4 บนแม่น้ำโขง ชาติสมาชิก MRC ร่วมแถลงวอนคำนึงผลกระทบ

ไทยร่วมที่ประชุม MRC กรณีสร้าง “เขื่อนปากลาย” สปป.ลาว ชาติสมาชิกออกแถลงการณ์ร่วม วอนคำนึงผลกระทบ-ออกแบบเขื่อนให้ปลาผ่าน

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) สมัยวิสามัญ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562 ที่โรงแรมคราวน์ พลาซา นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

นายสมเกียรติ เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศสมาชิก MRC ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินการกระบวนการตามระเบียบปฏิบัติ เรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลง (PNPCA) ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย สปป.ลาว ซึ่งจะเป็นโครงการเขื่อนแม่น้ำโขงสายหลักแห่งที่ 4 ต่อจากไซยะบุรี ดอนสะโฮง และปากแบง

ขณะเดียวกัน ภายหลังการประชุม สทนช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (TNMC) พร้อมประเทศสมาชิก MRC ได้ออกแถลงการณ์ร่วมต่อโครงการฯ ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน (1995 Mekong Agreement) โดยประเทศสมาชิกขอให้รัฐบาล สปป.ลาว ดำเนินโครงการโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านต่างๆ

ทั้งนี้ประกอบด้วย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา การออกแบบเขื่อนต้องพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการพัดพาตะกอนให้สอดคล้องกับฤดูกาล การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของทางปลาผ่าน (Fish passage facilities) การสร้างความเข้าใจในเรื่องผลกระทบข้ามพรมแดนและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม การปรับปรุงการออกแบบเขื่อนให้มีความปลอดภัย

การเพิ่มความปลอดภัยของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินเรือ และการมีระบบติดตามตรวจสอบร่วมกันของประเทศสมาชิก MRC รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล (Information Sharing) เพื่อประเมินผลกระทบด้านอุทกวิทยา ตะกอน คุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาทางน้ำ และการประมง อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังขอให้สำนักงานเลขาธิการ MRC ให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan: JAP) ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการ PNPCA สำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ผ่านมา และขอให้นำผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวกับข้อตกลงในการดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย ไปปรับปรุงกระบวนการและเร่งรัดการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้วย