ดึงนักบริหารอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสวล. เพิ่มความรู้สิ่งแวดล้อม-ปรับสู่องค์กรที่ยั่งยืน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมรุ่น 7 สร้างศักยภาพ 60 นักบริหารระดับสูงจัดการสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธส. 7) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูง ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมและบูรณาการ ตามหลักธรรมาภิบาลและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหารและตำรวจ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยจะมีระยะเวลาการศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 28 มี.ค. – 23 ส.ค. 2562 ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยได้รับความร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูแลเนื้อหาด้านวิชาการและบริหารจัดการหลักสูตร

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กรของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว มีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดำเนินการบนหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความโปร่งใส มีความยุติธรรม มีความพร้อมในการรับผิดชอบ มีนิติธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการกำหนดและดำเนินนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน โครงการ กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวิจารย์ กล่าวว่า ปัจจุบันภัยคุกคามจากวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ปัญหาพิบัติภัยทางธรรมชาติ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งปัญหาความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน เป็นทั้งแรงขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับกรณีของประเทศไทย ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปมาก ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพและวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างและรุนแรงขึ้นตามลำดับ ทส.จึงเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเพื่อการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้ประชาชนได้มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

นายวิจารย์ กล่าวอีกว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดปัญหาโลกร้อนและการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

“การเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถให้เป็นนักบริหารยุคใหม่ที่มีหัวใจสีเขียว และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองให้เท่าทันและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้” นายวิจารย์ กล่าว

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดี สส. กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีความมุ่งหมายให้ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม มีการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบนหลักเหตุและผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในส่วนของเนื้อหาการอบรมแบ่งเนื้อหาออกเป็น จำนวน 5 กลุ่มวิชา รวมทั้งสิ้น 231 ชั่วโมง อันได้แก่ กลุ่มวิชาที่ 1 หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร กลุ่มวิชาที่ 2 กระแสโลกและแนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาที่ 3 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มวิชาที่ 5 การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์