ประกาศคุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่ ‘คุ้งบางกะเจ้า’ คลุม 6 ตำบล ห้ามก่อสร้างโรงงาน-บ้านจัดสรร

ประกาศราชกิจจาฯ คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่ “คุ้งบางกะเจ้า” 6 ตำบล จำนวน 11,819 ไร่ ห้ามสร้างโรงงาน-ปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ำ

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แถลงว่า ได้มีการประกาศออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ 6 ตำบลใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2562 เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติโดยใช้กลไกทางกฎหมายตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ครอบคลุมพื้นที่ ต.บางกะเจ้า ต.บางกอบัว ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางยอ ต.บางกระสอบ และ ต.ทรงคนอง เนื้อที่รวม 11,819 ไร่

สำหรับพื้นที่ในน้ำซึ่งมีขอบเขตถึงกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง จ.สมุทรปราการ กับกรุงเทพมหานคร มีมาตรการสำคัญ ดังนี้

  1. การห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอาคารใดๆ ให้เป็นอาคารโรงงาน เว้นแต่สร้างทดแทน โรงแรม อาคารชุด ท่าเทียบเรือสำราญและกีฬา อาคารทุกประเภทในที่ดินของรัฐที่จัดซื้อตามโครงการสวนกลางมหานคร
  2. หลักเกณฑ์การก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ความสูงของอาคารทั่วไปไม่เกิน 9 เมตร เว้นแต่อาคารทรงจั่ว ทรงปั้นหยา ทรงไทย ไม่เกิน 12 เมตร และการส่งเสริมให้ปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบริเวณพื้นที่ว่าง
  3. การห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรม ได้แก่ การจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย, การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม, การทำสนามกอล์ฟ, การถม ปรับ ปิดกั้นลำกระโดง คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะที่ทำให้น้ำในแหล่งน้ำนั้นตื้นเขินหรือไม่สามารถไหลไปได้ตามปกติ, การปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ, การห้ามทำผนังคอนกรีตริมฝั่งคู คลอง
  4. การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและประกอบพาณิชยกรรม ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของที่ดินในแต่ละตำบล การส่งเสริมให้มีการสงวน รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมให้ก่อสร้างอาคารหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินที่รักษาระบบนิเวศ คู คลอง

อย่างไรก็ตาม ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 ก.ย.2520 กำหนดให้พื้นที่บางกะเจ้าอนุรักษ์ไว้ให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การท่องเที่ยวและด้านวัฒนธรรม สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติ 3 น้ำ ได้แก่ น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย ซึ่งถือเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติที่โดดเด่นและแตกต่างจากพื้นที่อื่น อีกทั้งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและสวนผลไม้นานาพรรณ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ มะพร้าวน้ำหอม และกล้วย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งศิลปกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เช่น วัดบางน้ำผึ้งนอก และวัดป่าเกต แต่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ได้โดยง่าย และจะส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา

ทั้งนี้ ต.บางกะเจ้า เป็นพื้นที่ที่มีความร่มเย็นเป็นธรรมชาติมาก จนกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนปอดของคนกรุงเทพฯ ฝั่งตรงข้ามจะเป็นช่องนนทรีและพระโขนง เขตคลองเตย โดยเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2520 ครม.ได้มีมติให้อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวบริเวณบางกะเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมประกอบด้วย ต.บางกะเจ้า ต.ทรงคนอง ต.บางกระสอบ ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางกอบัว และ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีพื้นที่รวม 11,819 ไร่

ทั้งยังเป็นที่ตั้งของโครงการสวนกลางมหานคร “สวนศรีนครเขื่อนขันธ์” และเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ มายังพื้นที่โครงการสวนกลางมหานคร (ต.บางกะเจ้า) และทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ดั้งเดิมไว้ อย่าให้มีการก่อสร้างเพิ่มจนเกินที่กฎหมายกำหนด ควรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเกษตร และป่าไม้แบบผสมผสาน ควรปลูกต้นไม้ในวันสำคัญๆ

- Advertisement -