สนช.ไฟเขียวร่าง ‘พ.ร.บ.ป่าชุมชน’ ดึงคนร่วมรัฐ หวังช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ – แนวกันชนลดการบุกรุก

สนช.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ลุยจัดตั้งป่าชุมชน 21,850 แห่งทั่วประเทศ เชื่อเป็นบัพเฟอร์โซนลดการบุกรุกป่า

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.… เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2562 ได้ลงมติในวาระที่ 3 เห็นสมควรประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.… ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามผลักดันมากว่า 27 ปี เพื่อให้มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และดูแลป่าชุมชนใกล้หมู่บ้าน

สำหรับร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน มีจำนวน 8 หมวด 104 มาตรา มีการกำหนดนิยาม “ป่าชุมชน” หมายความว่า ป่านอกเขตอนุรักษ์หรือพื้นที่อื่นของรัฐ นอกเขตป่าอนุรักษ์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน โดยชุมชนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุง รักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ให้มีการจัดตั้งสมาชิกป่าชุมชน และเครือข่ายป่าชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการรวมตัวกันของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชนของชุมชนต่างๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การจัดการป่าชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน และได้มีการจดแจ้งการเป็นเครือข่ายป่าชุมชนต่อกรมป่าไม้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

นายธีรภัทร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีป่าชุมชนที่ชุมชนร่วมดูแลอยู่ประมาณ 14,209 แห่ง พื้นที่ 9 ล้านไร่ มีประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน 1,989,260 ครัวเรือน มูลค่าการพึ่งพิงป่าชุมชนคิดเป็น 5,215 ล้านบาท ประเมินมูลค่าระบบนิเวศของป่า 633,277 ล้านบาท และมีเป้าหมายในการจัดตั้งรวม 21,850 แห่ง พื้นที่ 19 ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน 3,059,000 ครัวเรือน มูลค่าการพึ่งพิงป่าชุมชนคิดเป็น 14,115 ล้านบาท ประเมินมูลค่าระบบนิเวศของป่า 1,713,986 ล้านบาท ทั้งนี้ป่าชุมชนจะเป็นแนวกันชนหรือบัพเฟอร์โซน ในการปกป้องป่าอนุรักษ์ทั้งอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าให้ถูกเข้าไปรบกวนหรือทำลายลดลง