สส. จับมือภาคเอกชน ถอดบทเรียน 10 ปี สวล. ชูการจัดการไฟป่า สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ 20 ปี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพย์ฯ ภาคเอกชน จัดประชุมบทเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ดึงทุกฝ่ายถอดบทเรียน กำหนดเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 20 ปี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) ภาคประชาสังคม จัดประชุมบทเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ. 2562 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำเสนอและทบทวนการทำงานที่ผ่านมา ถกคิด หาข้อสรุปการทำงานในอนาคต โดยนำเอางานพัฒนาเชิงพื้นที่และแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม

นายเดโช ไชยทัพ ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) กล่าวถึงประเด็นการจัดงานครั้งนี้ว่า การพัฒนาบทเรียนที่นำไปสู่ยุทธศาสตร์ใหม่ ทั้งบทเรียนการจัดการเชิงเดี่ยวไปสู่ระบบการจัดการร่วมที่ชุมชน องค์กร ขบวนเครือข่ายจะต้องเตรียมตัวและตั้งรับในอนาคต ภายใต้ปัจจัยเงื่อนไขใหม่ๆ ที่เข้ามา

“บทเรียนการจัดการเชิงประเด็นไฟป่า หมอกควันที่ดิน แม่น้ำ ที่จะมีเวทีสะท้อนให้บทเรียนความสำคัญของการจัดการตนเองเชื่อมโยงพลังอำนาจการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรการใช้ยุทธศาสตร์สร้างพื้นที่รูปธรรมให้เข้มแข็งและแกร่งขึ้นมาได้” นายเดโช กล่าว

วันที่ 6 ก.พ. 2562 ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ อาทิ ผู้นำเครือข่ายในพื้นที่ 15 จังหวัด นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม สภาองค์กรเอกชน และภาคีเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในพื้นที่บ้านแม่เตี้ยะ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในประเด็นการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าเต็งรัง การจัดการไฟป่าตามระบบนิเวศ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเพิ่มประสิทธิภาพลดปัญหาฝุ่นควัน เป็นต้น

ภาคบ่ายร่วมแลกเปลี่ยนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่เรียนรู้ว่าการจัดการร่วม เชื่อมโยงการจัดการเชิงพื้นที่กับการนำนโยบาย กฎหมายมาขับเคลื่อนในพื้นที่บ้านม้งขุนกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้จากบทเรียนทั้งสองพื้นที่นำมาสู่เวทีคู่ขนานในภาคบ่ายวันเดียวกันร่วมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้า บทเรียน ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ กระบวนการนำไปสู่ความสำเร็จของรูปธรรม กรณีแม่แจ่มโมเดล กรณีแม่ทากับบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบาย คทช. กรณี น่านแซนด์บ็อกซ์และน้ำพางโมเดล กรณีความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภูชี้ฟ้า กรณีธนาคารที่ดิน และกรณีการตั้งรับปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเครือข่ายเหนือล่าง ที่จะตอบโจทย์นโยบาย กฎหมายความสำเร็จที่จะยกระดับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน