ทส.แก้กฎหมาย 5 ฉบับ ปรับทิศทางงานป่าไม้ เปิดทางคนอยู่กับป่า-ตัดไม้หวงห้ามพื้นที่ตนเอง

รมว.ทส.เผยทิศทางปฏิรูปงานป่าไม้ แก้กฎหมาย 5 ฉบับ ลดความขัดแย้งที่ดิน-อนุญาตคนอยู่กับป่า-ตัดไม้หวงห้ามพื้นที่ตัวเองได้ คาดทยอยบังคับใช้หลัง ก.พ.

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2562 ตอนหนึ่งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้กฎหมาย 5 ฉบับ เพื่อกำหนดบทบาทและทิศทางงานป่าไม้ต่อไปในอนาคต

สำหรับกฎหมายทั้ง 5 ฉบับ ประกอบด้วย 1. นโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในการกำหนดอำนาจหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐทุกประเภทหากเกิดความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับรัฐ หรือรัฐกับประชาชน รวมถึงอำนาจในการกำหนดมาตรการเยียวยาประชาชน

2. กฎหมายอุทยานแห่งชาติ ซึ่งแต่เดิมไม่อนุญาตให้คนอาศัยอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ โดยกฎหมายฉบับใหม่จะแก้ไขปัญหาชุมชนที่อยู่อาศัยมาก่อนให้อาศัยอยู่ได้ แต่จะไม่ยินยอมในกรณีของผู้อาศัยรายใหม่ 3. พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จะมีการเพิ่มบทลงโทษ และเพิ่มการควบคุมเรื่องของสัตว์ป่ามากขึ้น

4. พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 เรื่องการยกเลิกไม้หวงห้าม ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของประชาชน ให้การปลูกไม้หวงห้ามในพื้นที่ตนเองสามารถตัดขายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ จากแต่เดิมที่ต้องขออนุญาตก่อน 5. พ.ร.บ.ป่าชุมชน โดยกฎหมายทั้ง 5 ฉบับกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคาดว่าจะทยอยมีผลบังคับใช้หลังต้นเดือน ก.พ. 2562

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ทางกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องดำเนินการหลายอย่างเพื่อให้สอดคล้องต่อตัวกฎหมาย เช่น การรับรองไม้ การแยกประเภทลักษณะไม้ที่เกิดขึ้นเองและลักษณะไม้ที่มาจากการปลูก การเลื่อยไม้ข้ามเขต พร้อมทั้งตลาดสำหรับการซื้อขายไม้

“จุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศ เป็นการปฏิรูปจากพื้นที่ผิดกฎหมาย เป็นพื้นที่อนุญาต จากไม้หวงห้ามเป็นไม้มีค่า จากป่าข้าใครอย่าแตะ เป็นป่าชุมชน” พล.อ. สุรศักดิ์ กล่าว