ทส.พิจารณาร่างแผนฯ จัดการ ‘ขยะพลาสติก’ กำหนดไทยเลิกใช้ ‘ถุง-แก้ว-หลอด’ ภายใน 7 ปี

คณะอนุกรรมการขยะพลาสติกฯ ทส. พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการฯ 20 ปี กำหนด 7 ชนิด ลด-เลิกใช้ในปี 2568 วางเป้าลดผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 70% ในปี 2580

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก เปิดเผยถึงการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2561 ว่าที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยพิจารณากำหนดการลดและเลิกใช้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) ที่พบมากในขยะทะเลของประเทศไทย และก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

สำหรับพลาสติกที่อยู่ในข่ายถูกลดและเลิกใช้รวม 7 ชนิด ภายในปี 2568 ประกอบด้วย 1. พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (แคปซีล) 2. ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภทอ็อกโซ่ (oxo) 3. ไมโครบีดจากพลาสติก (Microbead) เลิกใช้ปี 2562 4. ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน 5. กล่องโฟมบรรจุอาหาร เลิกใช้ปี 2565 6. แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 7. หลอดพลาสติก เลิกใช้ปี 2568

ทั้งนี้ เป้าหมายรวมคือลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง 70% ในปี 2580 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อลดมลพิษจากขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ปี 2573 เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

นายวิจารย์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ขอความร่วมมือในการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง และการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดพลาสติกที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและทะเล โดยโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้” ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สามารถลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้จำนวนทั้งสิ้น 155 ล้านใบ รวมเป็นยอดเงินบริจาค 10 ล้านบาท ส่วนกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ของ ทส. ร่วมกับภาคีภาคธุรกิจเอกชน สามารถลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้จำนวนทั้งสิ้น 344 ล้านใบ

ขณะเดียวกัน ในส่วนของการขับเคลื่อนการลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 กำหนดให้ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงาน และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับประเมินผู้บริหารองค์การ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งพลา(ผสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของหน่วยงาน 10% และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ โดยจะเริ่มประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในวันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป