รายงานความยั่งยืน ‘เอสซีจี’ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม 6 ปีซ้อน พร้อมเดินหน้าต่อยอดแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เอสซีจี รับรางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม ปีที่ 6 เตรียมนำเศรษฐกิจหมุนเวียนผสานเทคโนโลยี ยกระดับสู่องค์กรต้นแบบ

เอสซีจี รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2018 (Sustainability Report Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รวมถึงรางวัลประเภท AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัล Best SDGs Reporting ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัล จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์

นายนำพล ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเอสซีจี ได้ผนวกแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าเป็นส่วนสำคัญของแผนงานการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความความสมดุลทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ โดยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้การดำเนินงานบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ผ่านความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ

ทั้งนี้ เอสซีจีได้มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามความเป็นจริง เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนั้น ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเอสซีจี ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel) เพื่อรับฟังข้อมูล และคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“สำหรับก้าวต่อไป เอสซีจีจะยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผสานกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ภายในองค์กร และพร้อมที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบที่ช่วยถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้ที่สนใจ ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” นายนำพล กล่าว

อนึ่ง โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2561 ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืน ได้พิจารณาให้คะแนนโดยอิงตามเกณฑ์ Ceres – ACCA Sustainability Report Awards Criteria ซึ่งในปี 2561 มีบริษัทส่งรายงานเข้ารับการพิจารณารางวัล จำนวนทั้งสิ้น 100 บริษัท และมีการพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืน ทั้งสิ้น 9 ประเภท ได้แก่ รางวัล AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE จำนวน 1 รางวัล รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเยี่ยม รางวัลดีเด่น รางวัล Recognition และรางวัล Outstanding New Comer และรางวัลเพิ่มเติม 3 ประเภท ได้แก่ รางวัล Most Improved รางวัล Best SDGs Reporting และรางวัล Best Report Design รวม 50 รางวัล