ทส.จัดงาน ‘วันสิ่งแวดล้อมไทย’ ประจำปี 2561 ชูปัญหา ‘ขยะพลาสติก’ จับมือทุกฝ่ายงดให้-รับ

กระทรวงทรัพย์ฯ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ชูปัญหา “ขยะพลาสติก” ดึงทุกฝ่ายร่วมรณรงค์แก้ไข

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) แห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและโฟม ผ่านการแสดงนิทรรศการ มหกรรมส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริจาคถุงผ้าเพื่อแบ่งปันส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ และเตรียมตัวให้พร้อมกับการซื้อของแบบปลอดถุงพลาสติก

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เปิดเผยว่า ทส.ได้จัดงานเนื่องในวาระสำคัญทางสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างกระแสความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของประเทศไทย สำหรับการจัดงานในปีนี้ ทส.เห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนและเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 ดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกพร้อมกันทั่วประเทศ และนำมาเป็นแนวคิดหลักในการจัดงานปีนี้

สำหรับการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี 2561 มีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย 1.การลงนามความร่วมมือกับภาคีภาคธุรกิจเอกชน และสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทย เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ โดยในวันที่ 4 ธ.ค. ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดการให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างร้านของตนเองทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตทั่วโลก

2.การร่วมกับภาคีความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน กระทรวงสาธารณสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) รับบริจาคถุงผ้าจากประชาชนที่มีมากเกินความจำเป็น เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว 3.การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม 4.การแสดงผลงานสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ 5.นิทรรศการมหกรรมส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมการลดขยะพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค

“การจัดงานวันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคาดหวังว่า หากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศ และร่วมมือกันดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ก็จะช่วยส่งผลให้ปริมาณขยะและขยะพลาสติกของประเทศลดลงได้” พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าว

อนึ่ง ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2534 ประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตระหนักถึงความสำคัญในการผนึกกำลังร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป สืบเนื่องจากพระราชดำรัสเรื่องสิ่งแวดล้อมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2532 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวในการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย

ต่อมา เมื่อ ทส.มีนโยบายจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือเครือข่าย ทสม. ขึ้นเป็นเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนที่เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ โดยเข้ามาร่วมดูแล ร่วมดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในท้องถิ่น ครม.จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2550 ประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” หรือ “วัน ทสม. แห่งชาติ” ด้วยอีกวาระหนึ่ง