ถึงคิวผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดลดขยะ-พลาสติกจริงจัง เริ่ม 1 ธ.ค.นี้ ตั้งตัวชี้วัดทุกกรม-กระทรวง 5-10%

ดีเดย์ 1 ธ.ค.นี้ ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ผู้บริหารกระทรวงและกรม ต้องงดโฟม-ลดขยะ-ลดพลาสติก ก.พ.ร.ตั้งตัวชี้วัดลดจำนวนลง 5-10%

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยในการอบรม “การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2561 ตอนหนึ่งว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดตัวชี้วัดผู้บริหารหน่วยงานระดับกระทรวง และกรม 152 หน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด โดยกำหนดเป้าหมายลดปริมาณขยะมูลฝอยลง 5% ลดจำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วลง 10% ลดจำนวนแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลง 10% และลดจำนวนโฟมบรรจุอาหารลง 100%

สำหรับตัวชี้วัดดังกล่าว ก.พ.ร.ได้กำหนดขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยการปรึกษาข้อมูลทางวิชาการร่วมกับ คพ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 จึงได้มีการฝึกอบรมเพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารกระทรวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่ ก.พ.ร. กำหนด และรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

นายประลอง กล่าวอีกว่า ก.พ.ร. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือนแรก เช่น มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง ต่อนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ มีการแต่งตั้งคณะทำงาน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีการงดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่างๆ ที่ตั้งในหน่วยงานราชการ มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เป็นต้น

ด้านเกณฑ์ประเมินรอบ 12 เดือน มี 4 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 5% (วัดโดยชั่งน้ำหนัก) 2.จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง 10% (วัดโดยการสำรวจ) 3.จำนวนแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง 10% (วัดโดยการสำรวจ) 4.จำนวนโฟมบรรจุอาหารลดลง 100% (วัดโดยการสำรวจ) โดยจะเริ่มลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และจัดเก็บข้อมูลพร้อมกันทุกหน่วยงานและจังหวัด ในวันที่ 1 ธ.ค. 2561

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นการดำเนินการคู่ขนานกับภาคประชาชนและหน่วยงานเอกชน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเตรียมตัวและดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ คพ.จะจัดการฝึกอบรมพร้อมอธิบายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานทุกจังหวัด ทั่วทุกภูมิภาค