รัฐบาลไทยร่วมแสดงเจตนารมณ์ประชาคมโลก เรียกร้องแก้ปัญหาค้าสัตว์ป่า-พืชผิดกฎหมาย

ครม.เห็นชอบปฏิญญาลอนดอน และแถลงการณ์ 4 ฉบับ แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันแก้ปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอขอความเห็นชอบปฏิญญาและแถลงการณ์ 4 ฉบับ ดังนี้

1.ปฏิญญาลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (London Declaration on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2557 (ปฏิญญาลอนดอนฯ)
2.แถลงการณ์คาซาเนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (Kasane Statement on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2558 (แถลงการณ์คาซาเนฯ)
3.แถลงการณ์ฮานอยว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (Hanoi Statement on Illegal Wildlife Trade) พ.ศ. 2559 (แถลงการณ์ฮานอยฯ)
4.ร่างแถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (Illegal Wildlife Trade Conference Statement) ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 (ร่างแถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนฯ) พร้อมร่างคำมั่นสัญญาของประเทศไทย (Thailand commitments) ในภาคผนวก (ร่างคำมั่น สัญญาฯ)

นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติให้ รมว.ทส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง 4 ฉบับ (ตามข้อ 1-4) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่ ครม.ได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้ ทส.สามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอ ครม.ทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามนัยมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

สำหรับสาระสำคัญของเอกสารทั้ง 4 ฉบับ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย โดยมีการกล่าวถึงระดับและผลกระทบจากการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย กรอบการดำเนินงานระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การให้คำมั่นและเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนการดำเนินการ เช่น การขจัดตลาดที่มีการค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย การสร้างกรอบทางกฎหมายและการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ

ทั้งนี้ เอกสารข้อ 1-3 ประเทศไทยยังไม่ได้ร่วมให้การรับรอง เนื่องจากไทยไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในปี พ.ศ.2557-2559 ส่วนข้อ 4 ร่างแถลงการณ์ของการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 พร้อมร่างคำมั่นสัญญาของประเทศไทย ในภาคผนวก เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย โดยมีการกล่าวถึงผลกระทบจากการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย การสร้างพันธมิตรเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว การปิดตลาดที่สัตว์ป่าถูกค้าอย่างผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม จะมีการรับรองเอกสารทั้ง 4 ฉบับ ในการประชุมกรุงลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย (London Conference on the Illegal Wildlife Trade) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-12 ต.ค. 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่ง ทส. พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมประชุมกรุงลอนดอนฯ ครั้งนี้ และการร่วมรับรองเอกสารทั้ง 4 ฉบับ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการแสดงเจตนารมณ์สนับสนุน และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายร่วมกับประเทศต่างๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของประเทศไทย