ไทยร่วมพิจารณาร่างรายงาน ‘ระเบิดแก่งโขง’ ย้ำห้ามกระทบแนวเขต-จีนเตรียมแก้ก่อนสรุป

4 ประเทศร่วมพิจารณาร่างรายงานโครงการปรับปรุงร่องน้ำโขง ไทยย้ำห้ามกระทบแนวเขตแดน จีนเตรียมปรับปรุงก่อนสรุปกลับมารายงานต้นปีหน้า

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญประมง และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า รวม 8 ราย เข้าร่วมประชุมการพิจารณาร่างรายงานการดำเนินงานเบื้องต้น โครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (Priliminary Work) ระหว่างวันที่ 17-28 ก.ย. 2561 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานจากประเทศสมาชิกความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (JCCCN)

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาร่างรายงานทางด้านการสำรวจและด้านวิศวกรรมเป็นหลัก โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงานการสำรวจ (Observation Report) รายงานการทดสอบแบบจำลอง (Model Study Report) และรายงานการออกแบบ (Technical Design Report) ซึ่งที่ประชุมให้ข้อสังเกตุและข้อคิดเห็นหลายประการ โดยฝ่ายไทยแจ้งยืนยันเงื่อนไขที่การออกแบบต้องไม่กระทบต่อแนวเขตแดนและร่องน้ำระหว่างประเทศ รวมถึงพิจารณาข้อกังวลที่ได้รับจากเวทีสาธารณะ และให้ความสำคัญกับการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญด้วย

ทั้งนี้ ฝ่ายจีนจะต้องปรับปรุงรายงานการออกแบบที่เกี่ยวข้อง และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESIA) ก่อนนำไปรับฟังความเห็น (public Participation) และพิจารณาร่างรายงาน ESIA และสรุปผลการศึกษาของโครงการต่อไป โดยประเทศสมาชิกทั้งสี่ประเทศได้ลงนามในสรุปผลการประชุม (Summary of Record) ซึ่ึงจะมีการรายงานความคืบหน้าของโครงการ ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง JCCCN ครั้งที่ 17 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในต้นปี 2562 ต่อไป

อนึ่ง การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานจากประเทศสมาชิก JCCCN ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนอกจากเข้าร่วมประชุมการพิจารณาร่างรายงาน Priliminary Work แล้ว ยังเข้าร่วมสังเกตุการณ์การทดสอบแบบจำลองทางกายภาพของการออกแบบปรับปรุงร่องน้ำ ที่สถาบัน Tianjin Water Transport Research Institution เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยบริษัท CCCC Second Harbour Consultant และ JCCCN