ลด ‘ถุงพลาสติก’ 7,000 ตลาดสดทั่วประเทศ ทส.วางเป้าการใช้ลดลงอีก 20% ภายใน 1 ปี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จัดกิจกรรมลดถุงพลาสติกตลาดสดพัทยา เดินหน้าตามแผนลดการใช้ในตลาดสด 7,000 แห่งทั่วประเทศ วางเป้าลด 20% ภายในปี 2562

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม “รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2561 เพื่อบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ที่ตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือ เมืองพัทยา

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และสถาบันพลาสติก พบว่าปัจจุบันมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทยจำนวน 45,000 ล้านใบต่อปี โดยเป็นการใช้ในตลาดสดเทศบาลและเอกชน จำนวน 18,000 ล้านใบ หรือคิดเป็น 40% ของปริมาณการใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ ดังนั้นตลาดสดจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ต้องดำเนินการรณรงค์ สร้างความเข้าใจกับผู้ค้าและประชาชนในการลดใช้ถุงพลาสติก

ทั้งนี้ ทส.ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม ในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมในตลาดสดทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดลง 20% หรือ 3,600 ล้านใบ และลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในตลาดสดลง 10% ภายในปี 2562 ซึ่งจะเริ่มพร้อมกันใน 7,000 ตลาดสดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2561 โดยในทุกจังหวัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการลดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดอย่างต่อเนื่องเข้มข้น

“สำหรับเมืองพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และมีชื่อเสียงระดับโลก ถ้าการขับเคลื่อนสามารถเกิดผลเป็นรูปธรรม ทำให้พลาสติกลดลง ขยะลดลง ย่อมส่งผลดีในวงกว้าง ไม่เพียงแต่สิ่งแวดล้อมดี คนมีสุขภาพดีเท่านั้น แต่รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องย่อมได้รับประโยชน์ตามมา นั่นหมายถึงเศรษฐกิจดี ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น และที่สำคัญคือส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ” พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าว

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา มีการนำพลาสติกและโฟมมาใช้ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น จากสถิติพบว่าประเทศไทยมีการบริโภคถุงพลาสติกหูหิ้ว 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร 6,758 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 9,750 ล้านใบ ซึ่งพลาสติกและโฟมเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากเมื่อไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล โดยพบว่ามีถุงพลาสติก 18% และโฟมบรรจุอาหาร 9% ในขยะทะเลไทย และมีแนวโน้มในการรั่วไหลของสารปรุงแต่ง หรือสารประกอบที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและโฟม ซึ่งอาจเป็นพิษและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยเห็นชอบให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมา ทส. ได้กำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดใช้ถุงพลาสติก โดยการ “เลิก” เลิกใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย ตลาดสดที่มีความพร้อม “ลด” ลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ “ใช้นวัตกรรมใหม่” ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะมาช่วยให้เกิดการเลิกและลดใช้ถุงพลาสติก โดยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนโฟมและถุงพลาสติก “คัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี” เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า

อนึ่ง กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561 และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

2.กิจกรรมส่งเสริมห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสดทั่วประเทศ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2561 3.กิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั้ง 154 แห่ง

4.กิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว์ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และคชอาณาจักรสุรินทร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 5.กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ขยะทะเล เพื่อลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล

- Advertisement -