ครม.อนุมัติเอกชน 3 รายใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เปิดทางทำประโยชน์กิจการ ‘เหมืองแร่หิน-ปูน’

ครม.อนุมัติให้เอกชน 3 ราย เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ใน จ.สระบุรี เพื่อทำเหมืองแร่ ประกอบด้วย บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด และบริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้อนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เพื่อทำเหมืองแร่ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด และบริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด ที่ จ.สระบุรี ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอดังนี้

1.อนุมัติผ่อนผันให้ บมจ.ปูนซีเมนต์เอเชีย ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 เอเอ็ม เพื่อทำเหมืองแร่ ตามคำขอประทานบัตรที่ 23-27/2553 เพื่อจัดตั้งสถานที่ เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ ตามคำขอที่ 1/2553 และเพื่อปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่หรือจัดตั้งสถานที่ เพื่อการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ ตามคำขอที่ 2/2554 จำนวน 5 แปลง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2533 วันที่ 21 ก.พ. 2538 และวันที่ 6 ก.พ. 2544

2.อนุมัติผ่อนผันให้ บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอเอ็ม เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์) ตามคำขอประทานบัตรที่ 20-24/2554 จำนวน 5 แปลง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2538 และวันที่ 6 ก.พ. 2544 และ 3.อนุมัติผ่อนผันให้บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตามคำขอประทานบัตรที่ 1/2550 4/2550 และที่ 5/2550 จำนวน 3 แปลง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2538

ทั้งนี้ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำกับให้ บมจ.ปูนซีเมนต์เอเชีย บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด และบริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด ดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย