ไทยเจ้าภาพระดมสมองแก้ไขปัญหา ‘ขยะทะเล’ UN แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนสู้พลาสติก

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญประเทศสมาชิก ASEM องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการปัญหาขยะทะเล

ที่ประชุม ASEM Meeting on “Sustainable Marine Environment : Marine Debris” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่ผ่านมา มีการระดมความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญประเทศสมาชิก ASEM องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างภูมิภาคเอเชียกับยุโรปในการจัดการปัญหาขยะทะเล รวมทั้งส่งเสริมหลักการสมุทราภิบาล (Ocean Governance) และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลตามเป้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รมช.ต่างประเทศ กล่าวเปิดงานว่า ไทยให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 14 ว่าการใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล จะเห็นได้จากความพยายามของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการปฏิรูปอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยเฉพาะการรับมือกับปัญหาขยะทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและห่วงโซ่อาหาร โดยที่เรื่องนี้เป็นปัญหาข้ามพรมแดน จึงมีความจำเป็นจะต้องส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเอเชียกับยุโรปเป็นสองภูมิภาคที่จะร่วมมือกันหามาตรการระดับโลกเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนได้

นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในฐานะที่ไทยจะเป็นประธานยอาเซียนในปีหน้า จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นลำดับต้น ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยในช่วงที่ผ่านมาไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมขยะทางทะเลในกรอบอาเซียนแล้ว 2 ครั้ง และครั้งนี้ได้ขยายความร่วมมือในกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป อันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่ไทยให้กับเรื่องนี้ในทุกระดับ และพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนกับสมาชิกอาเซมทุกประเทศในการปกป้องรักษาสมุทราภิบาลต่อไป

ด้าน Ms.Isabelle Louse Deputy Regional Director, UN Environment Regional Office for Asia and the Pacific ได้กล่าวถึงภาพรวมปัญหาขยะทะเลว่า ในแต่ละปีขยะพลาสติกได้ถูกทิ้งลงทะเลและมหาสมุทรประมาณ 4.8-12.7 ล้านตัน ขณะที่มีการผลิตพลาสติกเพิ่มเป็น 380 ล้านตันต่อปี โดยปัญหาขยะทะเลได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องอาศัยมาตรการร่วมกันของทุกหน่วยงานและผู้คนทั่วโลกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิต การบริโภค การผลิต และจะต้องนำนวัตกรรมมาช่วยสนับสนุน ซึ่งการประชุมเอเชีย-ยุโรป สามารถเป็นเวทีสำหรับการหารือของหุ้นส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลและขยะพลาสติกได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEM Meeting on Sustainable Marine Environment: Marine Debris ของไทยในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจากสมาชิกการประชุมเอเชีย – ยุโรป ได้แก่ สำนักเลขาธิการอาเซียน สหภาพยุโรป นอร์เวย์ เยอรมนี และจีน ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) องค์กร Environmental Justice Foundation (EJF) และ KIMO International รวมถึงภาคเอกชนเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะทะเล โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 150 คน

ทั้งนี้ ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบอาเซียนด้านขยะทะเลมาแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุม ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ย. 2560 และการประชุม ASEAN – China Workshop on Marine Environmental Protection in the South China Sea ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค. 2561 ที่ จ.ภูเก็ต โดยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก ASEM อีกกว่า 50 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะแก้ไขปัญหาขยะทะเลและส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและธรรมาภิบาลมหาสมุทรอย่างจริงจังในระดับภูมิภาค