ป่ารักษาคน ชุมชนรักษาอากาศ

ป่าบุญเรือง หรือ ป่าชุ่มน้ำบุญเรือง เป็นผืนป่าที่มีขนาดใหญ่สุดในลุ่มน้ำอิง มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ หลากหลายไปด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ มีความมั่นคงทางด้านอาหาร เปรียบเสมือนเป็นหม้อข้าวหม้อแกงของชาวบ้าน ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้หาอยู่หากินดำรงชีวิต

ชาวบ้านที่นี่ร่วมกันสรุปบทบาทอันสำคัญของป่าบุญเรืองออกมาได้ทั้งหมด 7 ด้าน นั่นคือ 1.แหล่งอาหารและวัตถุดิบ 2.แหล่งนันทนาการ 3.แหล่งศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าวิจัย 4.แหล่งกักเก็บคาร์บอน 5.แหล่งกักเก็บน้ำ 6.แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และ 7.แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

รายงานวิจัยคุณค่าของพื้นที่ป่าบุญเรือง โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการรวบรวมคุณค่าในด้านต่างๆ ของระบบนิเวศ และประเมินมูลค่าของพื้นที่ป่าบุญเรืองในช่วงเดือน ต.ค.2559-เม.ย. 2560 พบว่า มีผู้เข้าใช้ประโยชน์จากป่าบุญเรืองทั้งหมด 617 ครัวเรือน สร้างมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ทางตรงทั้งหมด 14,301,055.12 บาทต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยต่อครัวเรือน เท่ากับ 23,178.37 บาทต่อครัวเรือนต่อปี

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอบอกเล่าเรื่องราวของผืนป่าบุญเรืองเพื่อตอกย้ำถึงคุณค่าอันควรเก็บไว้เป็นห้างสรรพสินค้าชุมแห่งนี้

ชนะวงศ์ น้อยอามาตย์ : ภาพ/เรียบเรียง